ห้องปฏิบัติการระยะขีดสเกล

เกี่ยวกับเรา

ห้องปฏิบัติการระยะขีดสเกลมีหน้าที่หลักในการสอบเทียบระยะขีดสเกล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมาตรฐาน (standard scale) และระดับมาตรฐานภาคอุตสาหกรรม (working standard scale หรือ glass scale)

เครื่องมือมาตรฐาน

Line scale interferometer for standard scale (Upto-500 mm): CMC = Q[41,0.1L],L in nm

Line scale interferometer for glass scale (Upto-1000 mm):  CMC = Q[0.11,2.9E-03L],Lin nm

NIMT line scale interferometer

การพัฒนาเครื่องสอบเทียบระยะขีดสเกลด้วยเลเซอร์อินเตอร์เฟียโรมิเตอร์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานมามากกว่า 20 ปีเป็นเครื่องที่โอนมาจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ) ซึ่งได้ใช้ระบบเลื่อนชิ้นงานด้วยเครื่อง Profile projector (Nikon) และใช้ชุดเลเซอร์อินเตอร์เฟียโรมิเตอร์เป็นชุดมาตรฐานในการวัด แต่ในปัจจุบันผู้ผลิต (Nikon) จะไม่ผลิตอะไหล่ของเครื่อง Profile projector แล้วและ เครื่องเดิมวัดระยะขีดสเกลได้ตั้งแต่ 0.01 mm ถึง 150 mm ส่วนเครื่องที่พัฒนาขึ้นมานี้สามารถวัดระยะขีดสเกลได้ตั้งแต่ 0.01 mm ถึง 400 mm ดังนั้นทางห้องปฏิบัติการขีดสเกลจึงมีความประสงค์จะพัฒนาเครื่องใหม่ที่มีพิสัยการวัดที่มากขึ้น

 

ประโยชน์ของเครื่อง NIMT line scale interferomter

สามารถลดค่าความไม่แน่นอนของการวัดลงได้

ลดระยะเวลาการสอบเทียบประมาณ 20% เมื่อเทียบกับเครื่องเดิม (Profile projector)

มีความสะดวกสบายมากขึ้นใช้งานง่ายกว่าเครื่องเดิม มีผลกระทบต่อสายตาน้อยกว่าระบบเดิม

ระบบของการวัดเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น (Japanese Industrial Standard, JIS B 7541 : 2001)

เครื่อง Non-contact Measuring Machine

เครื่อง Non-contact measuring machine เป็นเครื่องวัดขนาด 3 มิติ แบบไม่สัมผัส ทำให้สามารถวัดงานได้หลากหลาย โดยมีพิสัยการวัด อยู่ที่ 600 x 650 x 250 มม.

              CMC : (x,y-axis) = 0.00018 +  0.0000011*L

 

บุคลากร

ดร.ยุทธนา หงษ์อารมณ์กิจ

นักมาตรวิทยาชำนาญการ
อีเมลล์ : yuttana@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1216

นายสุรศักดิ์ เกิดกัญการ

พนักงานห้องปฏิบัติการชำนาญงาน
อีเมลล์ : surarak@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1112