คณะผู้บริหาร/แผนผังองค์กร/ทำเนียบผู้อำนวยการ

นางอัจฉรา เจริญสุข
ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

-
รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ร.ท.อุทัย นรนิ่ม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายรภัทร โพธิวัชร์
ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง
ดร.จรัญ ยะฝา
หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
นายทัศนัย แสนพลพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล
ดร.สิวินีย์ สวัสดิ์อารี
หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า
ดร.มลฤดี เรณูสวัสดิ์
รักษาการ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ
น.ส.จรวยรัตน์ เหย่ากุลบดี
รักษาการ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง
- -
ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์