คณะผู้บริหาร/แผนผังองค์กร/ทำเนียบผู้อำนวยการ

คณะผู้บริหาร
แผนผังองค์กร
ทำเนียบผู้อำนวยการ

นางอัจฉรา เจริญสุข
ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

-
รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ร.ท.อุทัย นรนิ่ม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายรภัทร โพธิวัชร์
ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง
ดร.จรัญ ยะฝา
หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
นายทัศนัย แสนพลพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล
ดร.สิวินีย์ สวัสดิ์อารี
หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า
ดร.มลฤดี เรณูสวัสดิ์
รักษาการ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ
น.ส.จรวยรัตน์ เหย่ากุลบดี
รักษาการ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง

นายประยูร เชี่ยววัฒนา
ผู้อำนวยการคนที่ 1
1 มิ.ย 41 ถึง 31 พ.ค 45
ร.อ.บรรจบ สุขทัต
ผู้ทำการแทนชั่วคราวในตำแหน่งผู้อำนวยการ
4 ก.ค 45 ถึง 1 ก.ค 46
นายสมศักดิ์ ฉากเขียน
ผู้ทำการแทนชั่วคราวในตำแหน่งผู้อำนวยการ
1 ก.ค 46 ถึง 1 ต.ค. 46
พล.อ.ต.เพียร โตท่าโรง
ผู้อำนวยการคนที่ 2 (วาระที่ 1)
2 ต.ค. 46 ถึง 1 ต.ค. 50
พล.อ.ต.เพียร โตท่าโรง
ผู้อำนวยการคนที่ 2 (วาระที่ 2)
2 ต.ค. 50 ถึง 1 ต.ค. 54
นายสมศักดิ์ ฉากเขียน
ผู้ทำการแทนชั่วคราวในตำแหน่งผู้อำนวยการ
2 ต.ค. 54 ถึง 22 ม.ค. 56
นางอัจฉรา เจริญสุข
ผู้ทำการแทนชั่วคราวในตำแหน่งผู้อำนวยการ
30 ม.ค. 56 ถึง 17 มี.ค. 56
นายประยูร เชี่ยววัฒนา
ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
18 มี.ค. 56 - 17 มี.ค. 60
นางอัจฉรา เจริญสุข
ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
18 มี.ค. 60 จนถึงปัจจุบัน