คณะผู้บริหาร/แผนผังองค์กร/ทำเนียบผู้อำนวยการ

นางอัจฉรา เจริญสุข
ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

อีเมล : ajchara@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1344

นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย
รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

อีเมล : anusorn@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1348

ร.ท.อุทัย นรนิ่ม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

อีเมล : uthai@nimt.or.th
โทร : 0 2577 5100 ต่อ 1347

- -
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายเจนณิพัฒน์ ยะอนันต์
รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง

อีเมล : jeniphathny@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 4210

น.ส.พริมา เกิดอุดม
ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

อีเมล  : parima@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 4211

ดร.จรัญ ยะฝา
หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ

อีเมล : charun@nimt.or.th
โทร : 02 026 5400 ต่อ 5400

นายวิรุณ เล้าพรพิชยานุวัฒน์
รักษาการ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล

อีเมล : wirun@nimt.or.th

โทร : 02 577 5100 ต่อ 2201

ดร.สิวินีย์ สวัสดิ์อารี
หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า

อีเมล : sivinee@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 1252

น.ส.จริยา บัวเจริญ
หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ

อีเมล : jariya@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1202

น.ส.จรวยรัตน์ เหย่ากุลบดี
หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง

อีเมล : charuayrat@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1303