คณะผู้บริหาร/แผนผังองค์กร/ทำเนียบผู้อำนวยการ

นางอัจฉรา เจริญสุข
ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

-
รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ร.ท.อุทัย นรนิ่ม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายรภัทร โพธิวัชร์
ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง
ดร.จรัญ ยะฝา
หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
นายทัศนัย แสนพลพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล
ดร.สิวินีย์ สวัสดิ์อารี
หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า
น.ส.จริยา บัวเจริญ
รักษาการ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ
น.ส.จรวยรัตน์ เหย่ากุลบดี
รักษาการ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง
น.ส.พริมา เกิดอุดม
รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์