คณะผู้บริหาร/แผนผังองค์กร/ทำเนียบผู้อำนวยการ

นางอัจฉรา เจริญสุข
ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย
รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ร.ท.อุทัย นรนิ่ม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
- -
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายรภัทร โพธิวัชร์
ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง
น.ส.พริมา เกิดอุดม
ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
ดร.จรัญ ยะฝา
หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
นายวิรุณ เล้าพรพิชยานุวัฒน์
รักษาการ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล
ดร.สิวินีย์ สวัสดิ์อารี
หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า
น.ส.จริยา บัวเจริญ
หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ
น.ส.จรวยรัตน์ เหย่ากุลบดี
หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง