ห้องปฏิบัติการความดันและสุญญากาศ

เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ

ภารกิจหน้าที่ของห้องปฏิบัติการคือ ให้บริการสอบเทียบ ปรับตั้งความถูกต้องของเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดปริมาณความดัน การวิจัยพัฒนาหน่วยวัดความดัน รวมทั้งกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานสร้างมาตรฐานการวัดแห่งชาติ ปัจจุบันห้องปฏิบัติการเก็บรักษาเครื่องมือมาตรฐานปฐมภูมิประเภท

  1. Piston-Cylinder Unit of Gas Pressure Balance
  2. Piston-Cylinder Unit of  Hydraulic Pressure Balance
  3. Absolute Gravimeter

การวัดปริมาณด้าน Vacuum โดยปัจจุบันห้องปฏิบัติการกำลังพัฒนาเครื่องมือวัดปฐมภูมิด้วยหลักการ Static Expansion System เพื่อใช้ในการสอบเทียบ standard ที่ห้องปฏิบัติการใช้ในการสอบเทียบให้ลูกค้าภายในประเทศอยู่ประกอบไปด้วย Vacuum Gauge ดังนี้

  1. Capacitance diaphragm gauge
  2. Hot cathode ion gauge, cold cathode
  3. Spinning rotor gauge

บุคคลากร

นางสาวทัศนีย์ ไพรรื่นรมย์

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
อีเมล์ : tasanee@nimt.or.th
โทร : 02 577 5100 ต่อ 2204, 2106

นายปฏิพัทธ์ วงศ์เทพ

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 2206, 2101, 2103

นางสาวณัฐนันท์ วรเดช

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 2205, 2106

นายเชวง คำนวณศักดิ์

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 2208, 2105, 2106

นายสุวัฒน์ พนากุลวิจิตร

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 2203, 2106

นายจีระศักดิ์ พิทักษ์อรรณพ

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 2239, 2106