ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ

ประวัติความเป็นมา

ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติในปี พ.ศ. 2541  เดิมตั้งอยู่ที่ อาคารของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  โดยเครื่องมือชุดแรกของฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิได้รับการโอนย้ายจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ห้องปฏิบัติการอุณหภูมิได้เริ่มเปิดให้บริการสอบเทียบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2542 สำหรับเครื่องมือประเภท Liquid in glass thermometer (LIG) หลังจากนั้นจึงเป็น Digital Thermometer (DTM), Industrial platinum resistance thermometer (IPRT) Thermocouple (TC) และ Standard Platinum Resistance Thermometer (SPRT) ตามลำดับ และในปี พ.ศ.2546 ที่ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการอุณหภูมิเชิงแผ่รังสีขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอุณหภูมิสูงภายในประเทศ ภายใต้โครงการ NIMT – JICA ควบคู่ไปกับการขอการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025 จากหน่วยงานให้การรับรองของเยอรมันนี (DKD) และสำเร็จในปี 2547 ในสาขาวัด SPRT with fixed point, IPRT, Thermocouple, LIG และ DTM

ในปี 2548 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่อาคารผดุงมาตร เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี ปัจจุบันฝ่ายมาตรวิทยาทางอุณหภูมิ ประกอบด้วย 3 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการอุณหภูมิ ห้องปฏิบัติการอุณหภูมิเชิงแผ่รังสี และห้องปฏิบัติการความชื้น ปัจจุบันได้เปิดให้บริการสอบเทียบมาตรฐานอ้างอิงทางด้านอุณหภูมิและความชื้นครบ ทั้ง 3 ห้องปฏิบัติการ ในพิสัยการวัดตั้งแต่ -196 °C ถึง 2 200 °C และมีขอบข่ายความสามารถที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลกว่า 35 สาขา ที่ปัจจุบันบรรจุอยู่ในเวปไซต์ของ BIPM

ภารกิจ (Mission)

  • การจัดหารักษาและพัฒนาหน่วยวัดมาตรฐานแห่งชาติด้านอุณหภูมิและความชื้นให้สอดคล้องตาม ระบบ SI(ITS -90) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานแห่งชาติ
  • การพัฒนาและขยายขีดความสามารถด้านการวัดของห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  • การถ่ายทอดค่ามาตรฐานผ่านกระบวนการให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์มาตรฐานอ้างอิง เครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิและความชื้น ลงไปสู่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบระดับรองของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อกระจายไปสู่ผู้ประกอบการในภาคต่าง ๆ สอดคล้องกับความต้องการในประเทศ
  • การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการวัดด้านมาตรวิทยาอุณหภูมิ ลงไปสู่ภาครัฐและเอกชน โดยผ่านกระบวนการความร่วมมือทางวิชาการและเทคนิคด้านมาตรวิทยา บริการด้านการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้คำปรึกษา โครงการห้องปฏิบัติการเครือข่าย เพื่อพัฒนาระบบมาตรวิทยา ของประเทศและภูมิภาคให้เข้มแข็งและรองรับการแข่งขันในระดับต่าง ๆ
  • พัฒนาทางด้านวิชาการและเทคนิคเพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือและความถูกต้องในการวัดทั้งทางด้านอุณหภูมิ และความชื้น
  • เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล และข่าวสารทางด้านวิชาการด้านอุณหภูมิ และความชื้นไปสู่สาธารณชน

แนะนำฝ่าย  

ฝ่ายมาตรวิทยาทางอุณหภูมิ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุถึงพันธกิจหลักของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ทั้งการจัดให้มีมาตรฐานแห่งชาติทางด้านอุณหภูมิและความชื้น ครบถ้วนครอบคลุมความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนการถ่ายทอดค่าความถูกต้องและเทคนิควิชาการ เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถคงความสอบกลับได้ของค่าทางการวัดที่ความเชื่อมั่นระดับสูงไปสู่มาตรฐานแห่งชาติได้  ในสาขาดังต่อไปนี้

7-21-2016 1-37-13 PM