ประวัติและความเป็นมา

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) มีฐานะเป็นองค์กรของรัฐที่บริหารงานเป็นอิสระ (Public Agency) ภายใต้การกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540 ให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ  และเริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2541

มีห้องปฏิบัติการอยู่ ณ เทคโนธานี  รังสิต คลองห้า จังหวัดปทุมธานี และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบมาตรวิทยาของชาติให้สอดคล้องกับระบบมาตรวิทยาสากล การถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดไปสู่ผู้ใช้งาน และส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพด้านมาตรวิทยา และความสามารถของห้องปฏิบัติการ  รวมถึงการสร้างความตระหนักให้สังคมมีความเข้าใจในด้านมาตรวิทยา