ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล

ประวัติฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล

ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงเกล ได้ถูกจัดตั้งขึ้นและเปิดดำเนินการพร้อมกับการสถาปนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พุทธศักราช 2541 โดยตั้งอยู่ ณ อาคารมาตรวิทยาและศูนย์สารนิเทศวิทยาศาสตร์ ถนนพระรามที่หก โดยขณะนั้นฝ่ายมาตรวิทยาเชิงเกลประกอบไปด้วย 4 ห้องปฏิบัติการ คือ มวล ความดันและสุญญากาศ อัตราการไหล แรง และความแข็ง โดยเครื่องมือในขณะนั้นส่วนใหญ่ได้รับการโอนมาจากเครื่องมือเดิมของโครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ชื่อในขณะนั้น) และมีนักมาตรวิทยาในขณะนั้นประมาณ 10 ท่าน โดยบางท่านได้โอนและออกมาจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบระบบมาตรวิทยาของประเทศ

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2549 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติและฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล ได้ย้ายมาทำการ ณ เทคโนธานี 3/4-5 ม.3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อรองรับการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศ

นับตั้งแต่เวลานั้นมา ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกลได้มีการ จัดหา รักษา และพัฒนาระบบการวัดเพิ่มอีก 2 ห้องปฏิบัติการ คือ ความหนาแน่น และแรงบิด โดยมีนักมาตรวิทยาจนถึงปัจจุบันรวมประมาณ 30 ท่าน

แนะนำฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล

ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกลดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของ มว. ที่กล่าวว่า

“สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ที่มีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

พันธกิจของฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกลจึงสอดคล้องกับของสถาบันได้แก่

 1. พัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติด้านมาตรวิทยาเชิงกลได้แก่ มวลความหนาแน่น, แรง, แรงบิด, ความแข็ง, ความดัน, สุญญากาศ และ อัตราการไหล ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 2. ถ่ายทอดความถูกต้องด้านการวัดสู่กิจกรรมการวัดด้านมาตรวิทยาเชิงกลต่างๆภายในประเทศ
 3. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรวิทยาเชิงกลแก่สังคมไทย
 4. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านมาตรวิทยาเชิงกลระหว่างประเทศ

เป้าประสงค์

 1. หน่วยวัดของชาติด้านมาตรวิทยาเชิงกลได้รับการสถาปนาและพัฒนาให้เพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศ และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ
 2. บุคคลากรด้านมาตรวิทยาเชิงกลได้รับการพัฒนา และสามารถปฏิบัติการหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือด้านมาตรวิทยาเชิงกลของชาติทั้งในและต่างประเทศ
 4. ส่งเสริมความเข้มแข็งของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบระดับทุติยภูมิให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
 5. กิจกรรมการวัดต่างๆด้านมาตรวิทยาเชิงกลในประเทศมีความถูกต้องเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ
 6. กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการด้านมาตรวิทยา อันได้แก่ กลุ่มบุคคลผู้อยู่ในระบบงาน กลุ่มบุคคลผู้จะเข้าสู่ระบบงานในอนาคต และกลุ่มบุคคลทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของระบบมาตรวิทยาเพื่อให้สังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 7. กลุ่มเป้าหมายภาคอุตสาหกรรมได้รับการสนับสนุนในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดการค้าโลกสูงขึ้น
 8. รัฐบาลสามารถใช้มาตรวิทยาเชิงกลเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

บุคลากรฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล