วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นสถาบันมาตรวิทยาชั้นนำในประชาคมอาเซียนและเป็นเสาหลักของระบบการวัดแห่งชาติ มีความเป็นเลิศด้านการวัดระดับสูง ซึ่งมีบทบาทสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย

พันธกิจ

เพื่อบรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ สถาบันฯได้กำหนดพันธกิจดังนี้
1. พัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. ถ่ายทอดความถูกต้องด้านการวัดสู่กิจกรรมการวัดต่างๆในประเทศ
3. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรวิทยาแก่สังคมไทย
4. เป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานด้านมาตรวิทยาระหว่างประเทศ

เป้าประสงค์

1. หน่วยวัดของชาติได้รับการสถาปนาและพัฒนาให้เพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศ และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ
2. บุคคลากรด้านมาตรวิทยาได้รับการพัฒนา และสามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เป็นองค์กรหลักในการประสานความร่วมมือด้านมาตรวิทยาของชาติทั้งในและต่างประเทศ
4. ส่งเสริมความเข้มแข็งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบระดับทุติยภูมิให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและจำนวนที่พอเพียงต่อ ความต้องการของประเทศ
5. กิจกรรมการวัดต่างๆในประเทศมีความถูกต้องเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ
6. กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการมาตรวิทยาอันได้แก่ กลุ่มบุคคลผู้อยู่ในระบบงาน กลุ่มบุคคลผู้จะเข้าสู่ระบบงานในอนาคต และกลุ่มบุคคลทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของระบบมาตรวิทยา เพื่อให้สังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7. กลุ่มเป้าหมายภาคอุตสาหกรรมได้รับการสนับสนุนในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดการค้าโลกสูงขึ้น
8. รัฐบาลสามารถใช้มาตรวิทยาเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ