ห้องปฏิบัติการแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Voltage & Current Laboratory)

ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากระแสสลับ
(AC Voltage and Current Laboratory)

ภารกิจ
ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากระแสสลับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มีภาระกิจหลักในการจัดเก็บและรักษามาตรฐานด้าน
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ และการถ่ายทอดความถูกต้องไปยังกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องการอ้างอิงด้านไฟฟ้ากระแสสลับภายในประเทศ อีกทั้งสร้างการยอมรับในความสามารถด้านการวัดไฟฟ้ากระแสสลับให้มีความทัดเทียมกับนานาประเทศ
การวัดปริมาณแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ
จะถูกรายงานในรูปแบบของ ac-dc transfer difference
เนื่องจากการวัดปริมาณไฟฟ้ากระแสสลับที่มีความแม่นยำสูงยังไม่สามารถทำการวัดโดยตรงได้
จึงจำเป็นต้องเชื่อมโยงความถูกต้องของการวัดปริมาณไฟฟ้ากระแสสลับที่ไม่ทราบค่าไปยังไฟฟ้ากระแสตรงที่สอดคล้องกัน

ลำดับความสัมพันธ์ของหน่วยเอสไอของมาตรฐานปฐมภูมิและมาตรฐานทางเวลา
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงความถูกต้องมายังมาตรฐานแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ แสดงดังรูปที่ 1

SI

รูปที่ 1  ลำดับความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงหน่วยเอสไอของมาตรฐานปฐมภูมิมายัง
มาตรฐานแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ

การเข้าร่วมการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างประเทศ
1. APMP.EM-S12: Comparison of Standards for the Calibration of Voltage, Current and Resistance Meters
2. APMP.EM-K12: Key Comparison of AC-DC Current Transfer Standards
3. APMP.EM-K6.a: APMP International Comparison of Ac-dc Transfer Standards at the Lowest Attainable Level of Uncertainty

ความสามารถในการให้บริการ
ห้องปฏิบัติการสามารถให้บริการสอบเทียบเครื่องมือดังนี้
– เครื่องมือแบบ ac-dc voltage transfer เช่น AC/DC transfer standard, thermal voltage converter
– ac-dc current transfer เช่น thermal current converter, current shunt
– เครื่องมือวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับแบบความถูกต้องสูง และ
– เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้ากระแสสลับแบบความถูกต้องสูง

ขีดความสามารถในการให้บริการ
1. AC-DC voltage transfer difference:
10 mV to 20 V ความถี่ 10 Hz to 1 MHz BMC: 13 V to 250 V
>20 V to 1000 V ความถี่ 10 Hz to 100 kHz BMC: 16 V to 81 V

2. AC-DC current transfer difference and AC Current:
2.5 mA to 20 A ความถี่ 10 Hz to 100 kHz BMC: 69 to 202

Picture1

การให้บริการที่ย่านการวัดอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการ

ติดต่อสอบถาม
นางเยาวเรศ พิมพ์สุทธิ์ และ ร.ต. ชลิต คุ้มทวี
อีเมล์ yaowaret@nimt.or.th และ chalit@nimt.or.th
โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 1254 และ 1234
โทรสาร 0 2577 5093