กิจกรรมระหว่างประเทศ

 • ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ

โครงการ TCTP on Strengthening of Measurement Standards Institute of Asia-Pacific Countries ร่วมมือกับ JICA และ TICA

 • เปรียบเทียบผลการวัดระหว่างประเทศ

2016 (plan)

 1. P1-APMP.EM-S12: Comparison of standards for the calibration of voltage, current and resistance meters
 2. On-site comparison of Josephson arrays
 3. Bilateral comparison on RF Power (with NMC)

2015

 • Bilatteral Comparison with BIPM: DC Standard 1.018 V and 10 V
 • APMP.EM-K12: Key Comparison of AC-DC Current Transfer Standards
 • Bilatteral Comparison 1 Ω  และ 10 kΩ

2014

 • APMP.EM-K8.CL : RF Power; Power in 50 Ohm Coaxial Line, Frequency 10 MHz – 18 GHz

2013

2012

 • APMP Key Comparison APMP.EM-K5.1“Comparison of 50/60 Hz AC Power
 • Bilateral Comparison of 1 kW standard between the National Metrology Laboratory, SIRIM Berhad (NML-SIRIM), Malaysia and the National Institute of Metrology, Thailand (NIMT)
 • P1-APMP.EM-S8  Supplementary Comparison on Digital Multimeter

2011

 • RMO Key Comparison APMP.EM-K2 , Three of Standard resistors 10 MΩ and three of Standard resistors 1GΩ