เปรียบเทียบผลการวัดภายในประเทศ

การเปรียบเทียบผลการวัดภายในประเทศ

พ.ศ. 2559

  1. EM-01/16: Comparison of AC High Voltage Meter
  2. EM-02/16: Comparison of Energy Meter
  3. EM-03/16: Comparison of 10 mH and 100 mH Inductance Standards

แผนเปรียบเทียบผลการวัดภายในประเทศ (2560 ถึง 2562)

Coming soon !!!