คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ

ประธานและรองประธานมาตรวิทยาแห่งชาติ

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ค. 62

-
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ประธาน)
-
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รองประธาน)

คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ

นายประสงค์ พูนธเนศ
ปลัดกระทรวงการคลัง
(กรรมการโดยตำแหน่ง)
นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(กรรมการโดยตำแหน่ง)
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กรรมการโดยตำแหน่ง)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ