ฝ่ายมาตรวิทยามิติ

ฝ่ายมาตรวิทยามิติเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายมาตรวิทยา 7 ฝ่ายของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยประกอบไปด้วย 8 ห้องปฏิบัติการ ซึ่งดำรงรักษามาตรฐานแห่งชาติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการวัดทางด้านมิติได้แก่ ความยาวคลื่น, ความยาว, มุม, เส้นผ่าศูนย์กลาง, ซีเอ็มเอ็มและเกียร์, พื้นผิว, รูปร่าง และ ขีดสเกล  นอกจากการดำรงรักษามาตรฐานแห่งชาติแล้วนั้น ฝ่ายมาตรวิทยามิติยังให้บริการสอบเทียบเครื่องมือ, อบรม, วิจัยและพัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการทางด้านมาตรวิทยามิติจากภายนอก เช่น ภาคอุตสาหกรรม, ภาคการศึกษา เป็นต้น

โครงสร้างฝ่ายมาตรวิทยามิติ

6-16-2016 6-14-43 PM

บุคลากรฝ่ายมาตรวิทยามิติ

บทความวิชาการฝ่ายมาตรวิทยามิติ