กลุ่มงานนวัตกรรมและพัฒนาเครื่องมือวัด

เกี่ยวกับกลุ่มงาน

ภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามภารกิจและนโยบายของสถาบันในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวัดมาตรฐานและการพัฒนาเครื่องมือวัดที่สถาบันวิจัย การผลิตเครื่องมือวัดมาตรฐานเพื่อใช้งาน การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดมาตรฐานร่วมกับห้องปฏิบัติการ ดำเนินงานวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ เครื่องมือวัด เครื่องจักร ชิ้นงานต่างๆหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนผลิตเครื่องมือวัดมาตรฐานเพื่อจำหน่ายทดแทนการนำเข้า

โครงสร้างบุคลากร

ข่าวสารและกิจกรรม