คณะผู้บริหาร/แผนผังองค์กร/ทำเนียบผู้อำนวยการ

คณะผู้บริหาร

นางอัจฉรา เจริญสุข
ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ร.ท.อุทัย นรนิ่ม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายรภัทร โพธิวัชร์
ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
- -
ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานกลาง
น.ส.จรวยรัตน์ เหย่ากุลบดี
รักษาการ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง
นายจรัญ ยะฝา
หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
นายทัศนัย แสนพลพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล
ดร.สิวินีย์ สวัสดิ์อารี
หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า
นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย
รักษาการ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ

แผนผังองค์กร

ทำเนียบผู้อำนวยการ

นายประยูร เชี่ยววัฒนา
ผู้อำนวยการคนที่ 1
1 มิ.ย 41 ถึง 31 พ.ค 45
ร.อ.บรรจบ สุขทัต
ผู้ทำการแทนชั่วคราวในตำแหน่งผู้อำนวยการ
4 ก.ค 45 ถึง 1 ก.ค 46
นายสมศักดิ์ ฉากเขียน
ผู้ทำการแทนชั่วคราวในตำแหน่งผู้อำนวยการ
1 ก.ค 46 ถึง 1 ต.ค. 46
พล.อ.ต.เพียร โตท่าโรง
ผู้อำนวยการคนที่ 2 (วาระที่ 1)
2 ต.ค. 46 ถึง 1 ต.ค. 50
พล.อ.ต.เพียร โตท่าโรง
ผู้อำนวยการคนที่ 2 (วาระที่ 2)
2 ต.ค. 50 ถึง 1 ต.ค. 54
นายสมศักดิ์ ฉากเขียน
ผู้ทำการแทนชั่วคราวในตำแหน่งผู้อำนวยการ
2 ต.ค. 54 ถึง 22 ม.ค. 56
นางอัจฉรา เจริญสุข
ผู้ทำการแทนชั่วคราวในตำแหน่งผู้อำนวยการ
30 ม.ค. 56 ถึง 17 มี.ค. 56
นายประยูร เชี่ยววัฒนา
ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
18 มี.ค. 56 - 17 มี.ค. 60
นางอัจฉรา เจริญสุข
ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
18 มี.ค. 60 จนถึงปัจจุบัน