คณะผู้บริหาร/แผนผังองค์กร/ทำเนียบผู้อำนวยการ

คณะผู้บริหาร

นางอัจฉรา เจริญสุข
ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ร.ท.อุทัย นรนิ่ม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายรภัทร โพธิวัชร์
ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
น.ส.กุลยาภรณ์ ศักดิ์สาลากุล
ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานกลาง
น.ส.จรวยรัตน์ เหย่ากุลบดี
รักษาการ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง
นายจรัญ ยะฝา
หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
นายทัศนัย แสนพลพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล
ดร.สิวินีย์ สวัสดิ์อารี
หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า
นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย
รักษาการ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ

แผนผังองค์กร

ทำเนียบผู้อำนวยการ

นายประยูร เชี่ยววัฒนา
ผู้อำนวยการคนที่ 1
1 มิ.ย 41 ถึง 31 พ.ค 45
ร.อ.บรรจบ สุขทัต
ผู้ทำการแทนชั่วคราวในตำแหน่งผู้อำนวยการ
4 ก.ค 45 ถึง 1 ก.ค 46
นายสมศักดิ์ ฉากเขียน
ผู้ทำการแทนชั่วคราวในตำแหน่งผู้อำนวยการ
1 ก.ค 46 ถึง 1 ต.ค. 46
พล.อ.ต.เพียร โตท่าโรง
ผู้อำนวยการคนที่ 2 (วาระที่ 1)
2 ต.ค. 46 ถึง 1 ต.ค. 50
พล.อ.ต.เพียร โตท่าโรง
ผู้อำนวยการคนที่ 2 (วาระที่ 2)
2 ต.ค. 50 ถึง 1 ต.ค. 54
นายสมศักดิ์ ฉากเขียน
ผู้ทำการแทนชั่วคราวในตำแหน่งผู้อำนวยการ
2 ต.ค. 54 ถึง 22 ม.ค. 56
นางอัจฉรา เจริญสุข
ผู้ทำการแทนชั่วคราวในตำแหน่งผู้อำนวยการ
30 ม.ค. 56 ถึง 17 มี.ค. 56
นายประยูร เชี่ยววัฒนา
ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
18 มี.ค. 56 - 17 มี.ค. 60
นางอัจฉรา เจริญสุข
ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
18 มี.ค. 60 จนถึงปัจจุบัน