โครงสร้างสถาบัน/แผนผังองค์กร

คณะกรรมการ

นางอรรชกา สีบุญเรือง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ
มาตรวิทยาแห่งชาติ

รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองประธานกรรมการ
มาตรวิทยาแห่งชาติ


นายสมชัย สัจจพงษ์
ปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ
นางสาวชุติมา บุญยประภัศร
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรรมการ
นายสมชาย หาญหิรัญ
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการ
นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์
เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา
กรรมการ
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
กรรมการ
นายปรเมธี วิมลศิริ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กรรมการ
นายเจน นำชัยศิริ
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ


นายกอปร กฤตยากีรณ
ที่ปรึกษาอาวุโส สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายดำริ สุโขธนัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเขมทัต สุคนธสิงห์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางรัตนาภรณ์ จึงสงวนสิทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายผณิศวร ชำนาญเวช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นางอัจฉรา เจริญสุข
ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
กรรมการและเลขานุการ

คณะผู้บริหาร

นางอัจฉรา เจริญสุข
ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
นางปนัดดา ซิลวา
รองผู้อำนวยการ
ร.ท.อุทัย นรนิ่ม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายประเวศน์ มหารัตน์สกุล
ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานกลาง
นายรภัทร โพธิวัชร์
ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
ร.ท.อุทัย นรนิ่ม
รักษาการ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง
นายจรัญ ยะฝา
หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
นายทัศนัย แสนพลพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล
ดร.สิวินีย์ สวัสดิ์อารี
หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า
นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย
รักษาการ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ

แผนผังองค์กร


แผนผังองค์กร

ทำเนียบผู้อำนวยการ

นายประยูร เชี่ยววัฒนา
ผู้อำนวยการคนที่ 1
1 มิ.ย 41 ถึง 31 พ.ค 45
ร.อ.บรรจบ สุขทัต
ผู้ทำการแทนชั่วคราวในตำแหน่งผู้อำนวยการ
4 ก.ค 45 ถึง 1 ก.ค 46
นายสมศักดิ์ ฉากเขียน
ผู้ทำการแทนชั่วคราวในตำแหน่งผู้อำนวยการ
1 ก.ค 46 ถึง 1 ต.ค. 46
พล.อ.ต.เพียร โตท่าโรง
ผู้อำนวยการคนที่ 2 (วาระที่ 1)
2 ต.ค. 46 ถึง 1 ต.ค. 50
พล.อ.ต.เพียร โตท่าโรง
ผู้อำนวยการคนที่ 2 (วาระที่ 2)
2 ต.ค. 50 ถึง 1 ต.ค. 54
นายสมศักดิ์ ฉากเขียน
ผู้ทำการแทนชั่วคราวในตำแหน่งผู้อำนวยการ
2 ต.ค. 54 ถึง 22 ม.ค. 56
นางอัจฉรา เจริญสุข
ผู้ทำการแทนชั่วคราวในตำแหน่งผู้อำนวยการ
30 ม.ค. 56 ถึง 17 มี.ค. 56
นายประยูร เชี่ยววัฒนา
ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
18 มี.ค. 56 - 17 มี.ค. 60
นางอัจฉรา เจริญสุข
ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
18 มี.ค. 60 จนถึงปัจจุบัน

 

557 Total Views 6 Views Today