คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ

ประธานและรองประธานมาตรวิทยาแห่งชาติ

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 60

คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
(กรรมการโดยตำแหน่ง)
นายพสุ โลหารชุน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(กรรมการโดยตำแหน่ง)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ