คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ

ประธานและรองประธานมาตรวิทยาแห่งชาติ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 62

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประธาน)

คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ

นายประสงค์ พูนธเนศ
ปลัดกระทรวงการคลัง
(กรรมการโดยตำแหน่ง)
นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(กรรมการโดยตำแหน่ง)
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กรรมการโดยตำแหน่ง)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ