นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กรรมการโดยตำแหน่ง)

นายสุภัทร จาปาทอง

อายุ:               54 ปี

วุฒิการศึกษา:

 • สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ร.ม. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 57) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (รุ่นที่ 7)
  สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (รุ่นที่ 1) กรมบัญชีกลาง
 • Certificate : Regional Labor Market Course for East Asia and Pacific
  The World Bank & The Ministry of Employment and Labor, Republic of Korea
 • Diploma : APEC e-Learning Training Program
  Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน:

 • เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประวัติการทำงาน:

 • ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา
 • ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
 • ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ