นายเขมทัต สุคนธสิงห์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

นายเขมทัต สุคนธสิงห์

อายุ:               67 ปี

วุฒิการศึกษา:

 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้าสื่อสาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน:

 • ประธานกลุ่มบริษัทสิขร (บริษัท สิขร จำกัด)
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอบิโก้ (มหาชน) จำกัด
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย และประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • กรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • กรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงการทำงานรัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่ง

ประวัติการทำงาน:

 • อาจารย์คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • กรรมการรองผู้จัดการบริษัท ไทยคาวาซากิ มอเตอร์ จำกัด
 • ประธานบริษัท ทีบีเค กรุงเทพ จำกัด
 • ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการบริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจยูโรเอเชีย จำกัด
 • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการศึกษา