นายเขมทัต สุคนธสิงห์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

นายเขมทัต สุคนธสิงห์

อายุ:               67 ปี

วุฒิการศึกษา:

  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้าสื่อสาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน:

  • ประธานกลุ่มบริษัทสิขร (บริษัท สิขร จำกัด)
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอบิโก้ (มหาชน) จำกัด
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย และประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • กรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • กรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงการทำงานรัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่ง

ประวัติการทำงาน:

  • อาจารย์คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • กรรมการรองผู้จัดการบริษัท ไทยคาวาซากิ มอเตอร์ จำกัด
  • ประธานบริษัท ทีบีเค กรุงเทพ จำกัด
  • ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
  • กรรมการผู้จัดการบริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจยูโรเอเชีย จำกัด
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการศึกษา