นางรัตนาภรณ์ จึงสงวนสิทธิ์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

นางรัตนาภรณ์ จึงสงวนสิทธิ์

อายุ:               66 ปี

วุฒิการศึกษา:

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเคมี University of California, Riverside, California, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 4313 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน:

  • นายกสมาคมโรงงานน้ำตาลไทย
  • ที่ปรึกษากลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

ประวัติการทำงาน:

  • เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
  • ผู้ตรวจราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม
  • รองเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม