ผมว. เยี่ยมชมห้องไร้เสียงสะท้อนขนาดเล็ก (13 มีนาคม 2560)

นายประยูร  เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ มว. เข้าเยี่ยมชมห้องไร้เสียงสะท้อนขนาดเล็ก  โดยนักมาตรวิทยาจากกลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทือน ได้ดำเนินการถ่ายทอดเทค …

อ่านรายละเอียด

NIMT Charity Day ครั้งที่ 3 (10 มีนาคม 2560)

คณะทำงาน Core Value จัดกิจกรรมการกุศล I AM NIMT “อิ่มกลางวันวันนี้เพื่อการกุศลครั้งที่ 3” หารายได้เพื่อร่วมกันระดมทุนมอบเป็นการกุศลเพื่อโรงเรียนบ้านสา …

อ่านรายละเอียด

หลักการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ (13-14 มีนาคม 2560)

ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปีหลักสูตร “หลักการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้แก่ผู้สนใจทั้งจากภาครัฐและเอกชน …

อ่านรายละเอียด

อบรมการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด (13-14 มีนาคม 2560)

ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์  จัดอบรมหลักสูตร “การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด” รุ่น 3 บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจทั้งจากภาครัฐแล …

อ่านรายละเอียด

คณะ ASEAN NEXT 2017 เยี่ยมชม มว. (10 มีนาคม 2560)

นายประยูร  เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ มว. ให้การต้อนรับคณะ ASEAN NEXT 2017 ซึ่งสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ (สป.วท.) เป็นเจ้าภาพจัดงา …

อ่านรายละเอียด

มาตรวิทยาพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs (10 มีนาคม 2560)

นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ ให้การต้อนรับนายกฤษดา  บินฮาซัน  กรรมการ บริษัท แกรนด์ โพรไลน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (Grand Proline Marke …

อ่านรายละเอียด