บริการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Calibration

Price List, ระบบการให้บริการสอบเทียบ ทั้งในส่วนของลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของสถาบัน

TRM

วัสดุอ้างอิงรับรองที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นภายในประเทศ ที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมอบหมาย

Training

การให้บริการฝึกอบรมของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Metrology on Web

ความรู้ทั่วไปด้านมาตรวิทยาในรูปแบบของ Web Blog

ข่าวสารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Metrology for Food Innopolis : เทคโนโลยีมาตรวิทยา ขับเคลื่อนไทยสู่ศูนย์กลางอาหารโลก

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สร. สป. วศ. ปส. มว. วว. สทอภ. พว.

อพ. สนช. สทน. สวทน. photonn สสนก. สดร. ศลช.