nimt-small หน้าหลัก nimt h หน้าหลัก c ติดต่อเรา
h หน้าหลัก
Intermach 2013 และ Subcon Thailand 2013 : การยกระดับความสามารถด้านการวัดของถาคอุตสาหกรรมและสาธารณะสุข
รหัสหลักสูตร :
หลักสูตร : การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ สำหรับการควบคุมระบบคุณภาพ รอบที่ 1
Course Outline :
 1. ความยาวมาตรฐานและระบบสอบกลับได้
  1. ความยาวมาตรฐานขั้นปฐมภูมิ และระบบสอบกลับได้ด้านความยาว
  2. เครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ (Dimension measuring instruments)
  3. ศัพท์บัญญัติมาตรวิทยาระหว่างประเทศ (International vocabulary of metrology)
  4. นิยามหน่วยสากล (SI unit)
  5. การกำหนดเกณฑ์การยอมรับได้ (Limit of permissible error)
  6. ระบบบันทึกผลการวัดสำหรับเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ SPC / MSA / GD&T
  7. การควบคุมสภาวะแวดล้อมสำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านมิติ
 2. เกจบล็อก (Gauge block)
  1. ลักษณะเฉพาะของเกจบล็อกตามมาตรฐาน ISO 3650:1998, JIS B 7506:1997 และตามมาตรฐานผู้ผลิต
  2. วิธีการใช้และการบำรุงรักษาเกจบล็อก
  3. วิธีการสอบเทียบเกจบล็อกด้วยวิธีการวัดแบบสัมบูรณ์ (Gauge block interferometer) และด้วยวิธีการวัดแบบเปรียบเทียบ (Comparison method)
  4. วิธีการอ่านค่าใบรับรองผลการสอบเทียบเกจบล็อก
 3. ออปติคอลแฟลต/ออปติคอลพาราแลล (Optical Flet/Optical Parallel)
  1. วิธีการใช้และการบำรุงรักษาออปติคอลแฟลต/ออปติคอลพาราแลล
  2. วิธีการสอบเทียบออปติคอลแฟลต/ออปติคอลพาราแลล ด้วยวิธีการวัดแบบสัมบูรณ์ (Flatness interferometer)
  3. วิธีการประยุกต์ใช้ออปติคอลแฟลต/ออปติคอลพาราแลล
  4. วิธีการอ่านค่าใบรับรองผลการสอบเทียบออปติคอลแฟลต/ออปติคอลพาราแลล
 4. ไมโครมิเตอร์ (Micrometer)
  1. ลักษณะเฉพาะของไมโครมิเตอร์ตามมาตรฐาน JIS B 7502-1994
  2. การใช้และการบำรุงรักษาไมโครมิเตอร์
  3. การสอบเทียบไมโครมิเตอร์ด้วย Gauge block
   1. การตรวจสอบความเรียบของผิวหน้าสัมผัสด้วย Optical flat/Optical Parallel
   2. การตรวจสอบความขนานของผิวหน้าสัมผัสด้วย Optical Parallel
   3. วิธีการสอบเทียบความถูกต้องของเกลียวของไมโครมิเตอร์ด้วยเกจบล็อก
 5. เวอร์เนียคาลิปเปอร์ (Vernier Caliper)
  1. ลักษณะเฉพาะของเวอร์เนียคาลิปเปอร์ตามมาตรฐาน JIS B 7507-1993
  2. การใช้และการบำรุงรักษาเวอร์เนียคาลิปเปอร์
  3. วิธีการสอบเทียบเวอร์เนียคาลิปเปอร์ด้วย Gauge block
 6. ไดอัลเกจ (Dial gauge)
  1. ลักษณะเฉพาะของ Calibration Tester, Dial gauge Tester
  2. ลักษณะเฉพาะของไดอัลเกจตามมาตรฐาน JIS B 7503: 1997
  3. การใช้และการบำรุงรักษาไดอัลเกจ
  4. การตรวจสอบความแม่นยำ (Repeatability) ของไดอัลเกจ
  5. วิธีการสอบเทียบไดอัลเกจตามมาตรฐาน JIS B 7503:1997 ด้วย Dial Gauge Tester
 7. ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ (Dial Test Indicator)
  1. ลักษณะเฉพาะของไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ตามมาตรฐาน JIS B 7533: 1990
  2. การใช้และการบำรุงรักษาไดอัลเทสอินดิเคเตอร์
  3. การตรวจสอบความแม่นยำ (Repeatability) ของไดอัลเทสอินดิเคเตอร์
  4. วิธีการสอบเทียบไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ตามมาตรฐาน JIS B 7533:1990 ด้วย Dial Gauge Tester
 8. ไฮเกจ (Height gauge)
  1. ลักษณะเฉพาะของไฮเกจตามมาตรฐาน JIS B 7517-1993
  2. วิธีการใช้และการบำรุงรักษาไฮเกจ
  3. วิธีการสอบเทียบไฮเกจด้วย Gauge block และ Caliper checker
 9. สาธิตวิธีการสอบเทียบ
  1. การสอบเทียบไมโครมิเตอร์ (digital) ด้วยเกจบล็อก
  2. การสอบเทียบเวอร์เนียคาลิปเปอร์ (digital) ด้วยเกจบล็อก/Caliper Checker
  3. การสอบเทียบไดอัลเกจ (digital) ด้วย Dial Gauge Tester (digital)
  4. การสอบเทียบไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ (digital) ด้วย Dial Gauge Tester (digital)
  5. การสอบเทียบไฮเกจ (digital) ด้วยเกจบล็อก/Caliper Checker
  6. การซ่อมบำรุง ไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียคาลิปเปอร์
  7. ชมการแสดงเครื่องมือวัดละเอียดจาก บริษัท สุมิพล จำกัด และบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด
อัตราค่าลงทะเบียน : 0
วันที่ : 16 พ.ค.56
สถานที่ฝึกอบรม : ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
ห้องฝึกอบรม : ณ ห้อง 211 (10.00-12.00 น.) และ ณ ห้องโถงหน้าฮอลล์ 105 (13.00-16.00 น.)
วิทยากร : นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย
ผู้ช่วยวิทยากร :
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 50
หมายเหตุ :
 
[หลักสูตรนี้เต็มแล้ว] p
 
เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
  ลืมรหัสผ่าน?
 

กรุณาสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์
ในการประสานงาน
และการลงทะเบียนในครั้งถัดไป

sur
ส่วนฝึกอบรม
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

โทรศัพท์ 0 2577 5100
ต่อ 4206 หรือ 4228

โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823

email
qr

จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ