หน้าแรก > ข่าวประกาศ > เรื่องเด่นประเด็นร้อน > รายละเอียด
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาและอบรม
          สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กำหนดจัดการสัมมนาและอบรมทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 20-29 กรกฎาคม  2553 ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

1. การสัมมนาวิชาการเรื่อง "ระบบมาตรวิทยากับการพัฒนาระบบการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและน้ำตาลทราย"  (20 ก.ค. 53)
2. การสัมมนาวิชาการเรื่อง "ทำอย่างไรผลการวัดค่าความหวานในน้ำตาลจึงจะมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ" (21 ก.ค. 53)
3. การสัมมนาวิชาการเรื่อง "การตรวจสอบและการยืนยันความถูกต้องแม่นยำของเครื่องมือวัดที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำตาล" (21 ก.ค. 53)
4. การอบรมหลักสูตร "การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันขั้นพื้นฐาน" (22-23 ก.ค. 53)
5. การอบรมหลักสูตร "การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันประเภท High Accuracy" (28-29 ก.ค. 53)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการวัด วิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร Downloadจดหมายเชิญ
กำหนดการ
ใบแจ้งยืนยันการสัมมนา+อบรม
แบบสำรวจเครื่องมือวัด
แผนที่อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ

           สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาและอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับการสัมมนาในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2553) ทั้งนี้กรุณากรอกใบแจ้งยืนยัน และแบบสำรวจเครื่องมือวัด แล้วส่งกลับไปยังโทรสาร 0 2577 2859 หรือ 0 2577 2823 ภายในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2553 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณทัศนีย์ แสนพลพัฒน์ คุณนฐภร วิกรานตเสวี และคุณกุสุมา เหิรเมฆ โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4221 4230 และ 4222 หรือทางอีเมลล์ ps@nimt.or.th