_DHome _DAbout _DContact _DSitemap
ฝ่ายมาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือน
 _DHome | _DAbout | _DOrganiz | _DNews | _DLab ENG / ไทย

ฝ่ายมาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือน
  ห้องปฏิบัติการเสียงและการสั่นสะเทือน ได้พัฒนาขีดความสามารถในด้านมาตรฐานการวัดเสียงและการสั่นสะเทือนเ ...
_MOREDETAIL
_DAbout
_DHome > _DAbout
ฝ่ายมาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือน

ห้องปฏิบัติการเสียงและการสั่นสะเทือน ได้พัฒนาขีดความสามารถในด้านมาตรฐานการวัดเสียงและการสั่นสะเทือนเพื่อสนับสนุนมาตรการส่งเสริมการส่งออก เช่น การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานของผู้นำเข้าสินค้า ได้แก่ การวัดเสียงรบกวนภายในห้องผู้โดยสารรถยนต์  การวัดเสียงรบกวนที่เกิดในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า  การวัดค่าการสั่นสะเทือนในชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, การวัดค่าเพื่อหาคุณสมบัติของวัสดุดูดซับเสียงในงานพัฒนาวัสดุดูดซับเสียง เป็นต้น   นอกจากการสนับสนุนมาตรการการส่งเสริมการส่งออกแล้ว ทางห้องปฏิบัติการยังเป็นตัวจักรที่สำคัญในด้านความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของผลการวัด วิเคราะห์ ทดสอบ และการตรวจสอบในกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดระดับมลภาวะในการรักษาสภาพแวดล้อม ระดับเสียงรบกวนของยานพาหนะตลอดจนเครื่องมือวัดต่างๆ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

ภารกิจ
ห้องปฏิบัติการมีภารกิจในการดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
     1. รักษามาตรฐานทางเสียงและการสั่นสะเทือนในระดับสูงสุดของประเทศและสร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญในทางปฏิบัติที่ทางห้องปฏิบัติการได้ดำเนินการผ่านมาประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
          1.1  การได้รับการรับรองขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการจาก International Accreditation Japan (IAJapan)
          1.2 การเข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัด Standard Microphone ในระดับ Primary Calibration กับสถาบันมาตรฐาน แห่งชาติ          ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ   “Bilateral Comparison for Pressure Sensitivities of Laboratory Standard Microphones        between NMIJ and NIMT”  ซึ่งให้ผลลัพธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก  
          1.3 การเข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัด Standard Microphone ในระดับ Primary Calibration ในโครงการ  APMP Regional Key Comparison APMP AUV A-K1 ซึ่งให้ผลลัพธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก
     2.  ถ่ายทอดความถูกต้องจากมาตรฐานแห่งชาติไปสู่การวัดของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยสามารถแสดง ในลักษณะของแผนผังการถ่ายทอด ดังแผนภาพที่ 1

การขยายขีดความสามารถ
           ทางห้องปฏิบัติการฯ มีแผนการขยายขีดความสามารถในการให้บริการสอบเทียบ ดังนี้
           1. การสอบเทียบค่า Shock Sensitivity ของหัววัด (pick-up) ที่ระดับ 20 g ถึง 10,000 g 
           2. การสอบเทียบค่า Sensitivity ของ Vibration transducer ที่ย่านความถี่ต่ำในช่วง 1Hz-200Hz และในช่วงความถี่สูงในย่านความถี่ 5kH-10kHz โดยห้องปฏิบัติการฯ คาดว่าคงเปิดให้บริการได้ในเร็ว ๆ นี้

ฝ่ายมาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือน
_BACK
ห้องปฏิบัติการคลื่นเสียงความถี่สูง
ห้องปฏิบัติการสั่นสะเทือน
ห้องปฏิบัติการเสียง
_DHome | _DAbout | _DOrganiz | _DNews | _DLab | _DContact | _DSitemap | _DPolicy
ฝ่ายมาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือน _DNIMT