หน้าแรก > บริการ > เวลามาตรฐาน
เวลามาตรฐาน

เวลามาตรฐาน

               "เวลา" มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อชีวิตประจำวันของเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นด้าน การทหาร, การเงิน, การแพทย์, การจราจร, การขนส่ง, การสื่อสาร, การติดต่อธุรกิจ, และอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ ดังนั้น ภารกิจของห้องปฏิบัติการด้านเวลา สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คือ การจัดหา, รักษา และถ่ายทอด มาตรฐานทางด้านเวลา ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและผู้ใช้บริการต่างๆ พร้อมทั้งได้มีการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวัดเวลาและความถี่ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตาม พ.ร.บ.พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540

               1. TAI (International Atomic Time) เป็นเวลาที่ใช้อ้างอิงระหว่างประเทศซึ่งถูกคำนวณที่ สำนักงานชั่ง ตวง วัด ระหว่างประเทศ (BIPM) โดยใช้ข้อมูลจาก นาฬิกา ซีเซียม (Cesium clock) มากกว่า 250 เครื่องซึ่งตั้งอยู่ตามสถาบันมาตรวิทยาของประเทศต่างๆกว่า 50 ประเทศ รวมทั้งสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประเทศไทย

               2. UTC (Coordinated universal Time) คือเวลา TAI ที่ถูกเพิ่ม-ลด วินาที (Leap second) เพื่อให้สอดคล้องกับเวลาที่ได้จากการโคจรของโลก

               3. UTC(NIMT) คือเวลามาตรฐานประเทศไทยได้จากนาฬิกา Cesium ถูกคำนวณโดย BIPM โดยเทียบกับเวลามาตรฐานอ้างอิง UTC ซึ่งมีความไม่แน่นอนอยู่ที่ 20 นาโนวินาที จาก BIPM Circular T.

               4. UT-1 (Universal Time) คือเวลาที่เกิดจากการโคจรของโลกซึ่งพัฒนามาจาก UT-0 และถูกแก้ค่า (correct) จากการเปลี่ยนแปลงทาง Longitude ของสถานีสังเกตการณ์ เนื่องจากการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของขั้วโลก โดยนิยามข้างต้นจะสามารถอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นดังรูปที่ 1 ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าเวลามาตรฐานของประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยมีการสอบกลับได้ (Traceability) และส่งผลให้ระบบเวลาของประเทศต่างมีความถูกต้องสอดคล้องกันทั่วโลก


รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนในการคำนวณหาค่า TAI และ UTC

วิธีการปรับเทียบเวลามาตรฐานทาง Internet ผ่านระบบ NTP

(Time Synchronization through Internet by NTP)

การปรับเทียบเวลามาตรฐานทาง Internet ผ่านระบบ Network Time Protocol ( NTP) คืออะไร
               NTP Protocol เป็น Protocol ที่ใช้สำหรับปรับเทียบเวลา ( Time Synchronization) ของ Computer โดยอาศัยเครือข่าย Internet เป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลเวลามาตรฐานไปยังเครื่องลูกข่าย โดยมีเครื่องแม่ข่าย ( NTP Server) เป็นตัวให้บริการส่งเวลามาตรฐานไปยังเครื่องปลายทางเพื่อปรับเทียบเวลาให้ตรงกลับเวลามาตรฐาน ( Time Standard) ซึ่งเป็นค่าเวลาที่ทาง Time & Frequency Lab. ได้ทำการเก็บรักษาไว้โดยวิธีการเปรียบเทียบกับเวลามาตรฐานของประเทศอื่นๆซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีความถูกต้องอยู่ที่ ประมาณ 1 millisecond ในระบบ LAN และประมาณ 10 millisecond ในระบบ WAN นับว่าเป็นความคลาดเคลื่อนที่อยู่ในระดับต่ำ อีกทั้งยังง่ายต่อการเข้าถึงของผู้ใช้ทั่วไป แค่เพียงมี PC ที่สามารถเชื่อมต่อ เข้าระบบ Internet ได้ผู้ใช้ก็สามารถที่จะ Synchronize เวลามาตรฐานผ่านระบบ NTP ได้ทันที

Brochure : Time Synchronization through Internet by NTP
Brochure : Time Synchronization through Internet by NTP
นอกจากตัว Windows เองแล้วเราสามารถหาโปรแกรมที่เป็น Freeware เพื่อใช้ในการ Synchronization เวลาได้ ยกตัวอย่างเช่น Symmtime ,Dimension4 เป็นต้น ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดการปรับตั้งค่า ได้จากโบรชัวร์นี้
การ Synchronize เวลาผ่านทาง NTP Server ของสถาบันฯ
               เนื่องจากที่ห้องปฏิบัติการด้านเวลาและความถี่ ได้มีการจัดตั้ง NTP Server ขึ้นเพื่อให้บริการถ่ายทอดเวลามาตรฐาน ผ่านระบบ Internet ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้นยังมี Software ตัวอื่นที่สามารถใช้งานได้ดีซึ่งสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://tf.nist.gov/general/softwarelist.htm อย่างไรก็ตามหากผู้สนใจต้องการที่จะปรับเทียบเวลามาตรฐานผ่านทางระบบ Internet โดยใช้ NTP Server ของทางสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สามารถ Synchronize เวลาได้ที่ NTP Server : time1.nimt.or.th หรือ time2.nimt.or.th หรือ time3.nimt.or.th หรือ ติดต่อขอข้อมูลการติดตั้งและวิธีการใช้งานได้ที่ ห้องปฏิบัติการด้านเวลาและความถี่ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 3/4 – 5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 0 2577 5100-9 แฟกซ์ 0 2577 3658 ได้ทุกวันในเวลาราชการ หรือ Email Address ::
ข้อควรปฏิบัติในการปรับเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย
1.ตั้ง NTP Server ของหน่วยงานเอง
2.ให้เปิด Port 123 ของ Firewall
3.กำหนดความถี่ในการ Time Synchornization วันละ 2 ครั้ง (เพื่อลด Traffic)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02 577 5100 ต่อ 4218
email :

“ก.วิทย์” ยกระดับการให้บริการ ส่งเวลามาตรฐานประเทศไทยผ่านคลื่นวิทยุ FM        


กระทรวงวิทย์ โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ขยายช่องทางการให้บริการ ส่งเวลามาตรฐานประเทศไทยผ่านคลื่นวิทยุ FM จับมือกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กองทัพอากาศ และ อสมท. ลุยโครงการถ่ายทอดเวลามาตรฐานประเทศไทยด้วยระบบ FM/RDS ส่งสัญญาณออกอากาศทั่วประเทศ ใครมีเครื่องรับวิทยุซึ่งถอดรหัสสัญญาณได้สามารถเทียบเวลามาตรฐานได้เลย ข้อดีเวลาตรงกันทั่วประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพให้ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงมาตรฐานแห่งชาติด้านเวลาได้ง่ายขึ้น


  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือกับกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กองทัพอากาศ และบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) จัดตั้งโครงการ “ถ่ายทอดเวลามาตรฐานประเทศไทยผ่านสัญญาณวิทยุด้วยระบบ FM/RDS” เป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเวลามาตรฐานประเทศไทยให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปให้สามารถเข้าถึงระบบเวลามาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกมากขึ้น


  โดยห้องปฏิบัติการด้านเวลาและความถี่ มว. ซึ่งมีหน้าที่รักษามาตรฐานแห่งชาติด้านเวลาและความถี่ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้พัฒนารูปแบบการเข้าถึงเวลามาตรฐานให้เข้าถึงได้ง่าย ครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั่วประเทศเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ใช้งาน โดยการนำเทคโนโลยีการปรับเทียบเวลามาตรฐาน (Time Synchronization) ผ่านทางคลื่นวิทยุในระบบ FM/RDS (Radio Data System) ทำการส่งข้อมูลเวลามาตรฐานออกอากาศโดยผสมเข้ากับคลื่นความถี่หลักในตำแหน่ง RDS sub-carrier ซึ่งปัจจุบันมีสถานีวิทยุในโครงการดังกล่าวจำนวน 40 สถานีทั่วประเทศ เช่น เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี สงขลา ฯลฯ สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถรับสัญญาณเพื่อปรับเทียบเวลามาตรฐานได้ผ่านคลื่น อสมท. FM 95.0 MHz และคลื่นวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ FM 102.5 MHz โดยสามารถดูแผนที่สถานีที่มีการถ่ายทอดเวลามาตรฐานผ่านระบบ FM/RDS เพิ่มเติมได้ที่ www.nimt.or.th


  สำหรับการรับสัญญาณเพื่อปรับเทียบเวลามาตรฐานนั้น จะต้องมีเครื่องรับสัญญาณวิทยุ FM ที่สามารถถอดรหัสสัญญาณ RDS ได้ ซึ่งอุปกรณ์เครื่องรับดังกล่าวมีอยู่หลายชนิด เช่น เครื่องรับวิทยุในชุดเครื่องเสียง วิทยุติดรถยนต์ โทรศัพท์มือถือ หรือนาฬิกาซึ่งถูกออกแบบมาให้สามารถถอดรหัสสัญญาณเวลามาตรฐานในระบบ FM/RDS ได้ (สามารถตรวจสอบได้จากผู้จัดจำหน่าย) เมื่อเครื่องรับดังกล่าวปรับความถี่ให้ตรงกับคลื่นวิทยุของสถานีที่ส่งสัญญาณเวลามาตรฐานในระบบ FM/RDS แล้ว เวลาภายในเครื่องรับจะถูกปรับให้ตรงกับเวลามาตรฐานประเทศไทยโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะมีประโยชน์กับทุกภาคส่วน ช่วยให้การดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเวลาเป็นไปอย่างสอดคล้องกัน ส่งผลให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การให้คิวในการขึ้น-ลงของเครื่องบิน การบันทึกเวลาทำงานของพนักงานถูกต้องได้ประโยชน์ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง หรือในภาคธุรกิจการสื่อสารที่คิดค่าบริการตามเวลาใช้งานจริงเป็นวินาที การทำธุรกรรมทางการเงินในตลาดหุ้นหรือการชำระค่าบริการ รวมถึงการบริการทางการแพทย์ เช่น การวัดอัตราการเต้นของหัวใจที่ต้องอาศัยปัจจัยเรื่องความแม่นยำของเวลาเป็นตัวกำหนด เป็นต้น

ผู้เขียนข่าว/ผู้ประสานงาน นายประสิทธิ์ บุบผาวรรณา/นายเทพบดินทร์ บริรักษ์อราวินท์
เบอร์โทรศัพท์ 025775100 ต่อ 4226 และ 1337 เบอร์แฟกซ์ 025772859
อีเมลล์ pr@nimt.or.th, thepbodin@nimt.or.th

 

Click ที่รูปเพื่อขยาย
map_fm

 
Science Hit : มาตรฐานเวลา (Time Standard)