หน้าแรก > บริการ > การอบรม > รายละเอียดโครงการ
โครงการอบรมหลักสูตรมาตรวิทยา เรื่อง การสอบเทียบเครื่องมือวัด ประจำปี 2550
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรม ต้องเผชิญกับปัญหาการแข่งขันทางการค้า จากการกำหนดมาตรฐานด้านเทคนิคและด้านสุขอนามัย ดังนั้น การเข้าสู่มาตรฐานสากลจึงเป็นกิจกรรมขั้นต่ำที่ผู้ส่งออกสินค้าต้องดำเนินการ โดยเฉพาะระบบคุณภาพ ISO 9000 จะเป็นภารกิจเร่งด่วนที่ภาคธุรกิจของไทยจะต้องดำเนินการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดยระบบมาตรวิทยาจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสำคัญในการได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9000 ดังนั้น การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการและวิธีการวัดที่ถูกต้องแม่นยำ จึงเป็นภารกิจที่สำคัญ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในเครื่องมือวัด และทดสอบว่าได้มีความถูกต้อง แม่นยำสำหรับใช้ในกระบวนการผลิต สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักด้านมาตรวิทยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรการสอบเทียบเครื่องมือวัดขึ้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของช่างเทคนิค, นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับการสอบเทียบ โดยเนื้อหาหลักสูตรต่างๆ ที่ใช้ในการอบรมครั้งนี้จะประกอบด้วยหลักสูตรมาตรวิทยาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรมาตรวิทยาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยการอบรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในแผนแม่บทของสถาบันฯ ที่จะพัฒนาหลักสูตรการอบรมด้านมาตรวิทยาที่เป็นมาตรฐานยอมรับร่วมกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถได้รับความรู้ และทักษะด้านการสอบเทียบใหม่ๆ 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง 3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรวิทยาของประเทศ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาขีดความสามารถด้านการสอบเทียบเพิ่มมากขึ้น 2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ทำให้ภาคอุตสาหกรรมมีความสามารถเข้าสูระบบมาตรฐานต่างๆ จำนวนมากขึ้น อันจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย
ช่างเทคนิค นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบมาตรวิทยา จำนวนประมาณ 445 คน
อัตราค่าลงทะเบียน
3,210 - 6,420 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
คุณสมบัติ
- ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025, ISO 9000, ISO 14000 และ มอก.18000 - ช่างเทคนิค และวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ - ช่างเทคนิค และวิศวกรในห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
หมายเหตุ
- ระยะเวลาการอบรมรวม 2 และ 3 วัน ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. - ผู้เข้าอบรมควรนำเครื่องคำนวณ Scientific Calculator มาด้วย - ผู้ที่เข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลารวม จะได้รับวุฒิบัตรจากสถาบันฯ - สามารถตรวจสอบรายชื่อ และข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.nimt.or.th
หลักสูตรอื่นๆ
* คลิกที่ชื่อหลักสูตรเพื่อเข้าไปดูรายละเอียด
 • 13 - การสอบเทียบ Digital Multimeter 
 • วันที่ :
 • 3 เม.ย. 2550 - 5 เม.ย. 2550 
 • สถานที่ :
 • ห้อง 312 อาคารผดุงมาตร1 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ รังสิต คลอง 5 จ.ปทุมธานี 
 • 15 - การสอบเทียบ Calibrator 
 • วันที่ :
 • 9 เม.ย. 2550 - 11 เม.ย. 2550 
 • สถานที่ :
 • ห้อง 309 อาคารผดุงมาตร1 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ รังสิต คลอง 5 จ.ปทุมธานี 
ไฟล์ประกอบ
 • แผนที่
 • ชนิดไฟล์ : pdf
 • นำเข้าวันที่ : 29 ม.ค. 2550