วันเข้าร่วมอบรมวันพุธที่ 21 มีนาคม 2555 ณ วรบุรีอโยธยาคอนเวนชั่นรีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
No. ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน นิคม ประเภท วันที่ลงทะเบียน
1 นายศักดิ์สิทธิ เทียนคำ บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (อยุธยา) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2012-03-12 11:35:25
2 น.ส.แสงระวี หอจันทึก บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (อยุธยา) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2012-03-12 11:36:50
3 นายเอกชัย สุทธนุกูล บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางประอิน 2012-03-12 14:53:49
4 นายธวัชชัย เพชรชื่น บริษัท แคนนอน ไฮเทค จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2012-03-12 15:01:49
5 พจนารถ ดวงสุวรรณ ห้องปฎิบัติการสอบเทียบ บริษัทไพโอเนียร์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)จำกัด นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อื่นๆ :เครื่องเสียงติดรถยนต์ 2012-03-12 16:57:58
6 กมลคนธ์ ทรัพย์เสนาะ ห้องปฎิบัติการสอบเทียบ บริษัทไพโอเนียร์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)จำกัด นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อื่นๆ :เครื่องเสียงติดรถยนต์ 2012-03-12 17:00:55
7 นายธนกฤต ยอดรักษ์ บริษัท ไทยนิคคัน ประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 2012-03-13 08:46:03
8 นายวีรพลชัย ไชยหงษ์ บริษัท มิคุนิ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ยานยนต์และชิ้นส่วน 2012-03-13 08:49:56
9 นายไพศาล สงประสพ บริษัท ท็อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ยานยนต์และชิ้นส่วน 2012-03-13 11:03:36
10 น.ส.เปรมศิริ รุ่งอุทัย บริษัท ท็อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ยานยนต์และชิ้นส่วน 2012-03-13 11:07:27
11 นายสุรศักดิ์ วาณิชยสกุล Tokumi Electronics Thai Co.,Ltd. นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2012-03-14 10:27:10
12 นางปราณี ภาคทรัพย์ศรี บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางประอิน อื่นๆ :ผลิตผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 2012-03-14 11:36:21
13 นายทรงชัย ใจฟู บริษัท มิซูโน พลาสติก จำกัด นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ผลิตภัณฑ์พลาสติก 2012-03-14 13:27:00
14 Mr.Liu Liangbo AAPICO, HITECH PUBLIC COMPAMY LIMITED นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ยานยนต์และชิ้นส่วน 2012-03-15 15:40:46
15 นายธีระศักดิ์ เอี่ยมจำรัส AAPICO, HITECH PUBLIC COMPAMY LIMITED นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ยานยนต์และชิ้นส่วน 2012-03-15 15:56:33
16 นายสมเกียรติ ผลส่ง บริษัท ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือไฮเทค จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) อื่นๆ :n/a 2012-03-16 17:45:28
17 นายอนุพันธ์ โตเชื้อ NEC Corporation (Thailand) Ltd. นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 2012-03-19 12:32:30
18 นางเจริญขวัญ วงศ์วาณิชวัฒนา Seiko Instrument (Thailand) Ltd. นิคมอุตสาหกรรมนวนคร เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2012-03-19 12:37:14
19 นายชำนาญ ทับเงิน บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ยานยนต์และชิ้นส่วน 2012-03-19 15:37:07
20 นางสาวพรพรรณ ตริตรอง Nidec Precision (Thailand) Co.,Ltd. นิคมอุตสาหกรรมแฟคตอร เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2012-03-20 11:38:48

วันเข้าร่วมอบรมวันพุธที่ 4 เมษายน 2555 ณ โรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

No. ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน นิคม ประเภท วันที่ลงทะเบียน
1 เจนวิทย์ นวลศรี บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ยาและเคมีภัณฑ์ 2012-03-12 12:15:48
2 ธีรพงษ์ ดีแดง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ยาและเคมีภัณฑ์ 2012-03-12 12:18:14
3 มรกต ศรีบุญ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ยาและเคมีภัณฑ์ 2012-03-12 12:20:01
4 นางจินดาพร จันทร์กระจ่าง บริษัท ไทยอินโด คอร์ดซ่า จำกัด นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อื่นๆ :ผลิตผ้าใบยางในรถยนต์ 2012-03-12 15:31:59
5 นางสาวชลัญญะกร นนท์กรนันทน์ บริษัท สมาร์ทแทรคเทคโนโลยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2012-03-12 15:53:07
6 นางสาวเกษณีย์ เอื้อทวีผล บริษัท สมาร์ทแทรคเทคโนโลยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2012-03-12 15:54:41
7 นายสุพจน์ เลิศชัย บริษัท สมาร์ทแทรคเทคโนโลยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2012-03-12 15:55:58
8 นายอนุชาติ กองสุข บริษัท มิตานิ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ผลิตภัณฑ์พลาสติก 2012-03-12 16:01:15
9 นายธีรยุทธ์ วรรณวาส บริษัท ไซโกพรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อื่นๆ :เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ ยานยนต์และชิ้นส่วน 2012-03-12 16:25:40
10 นางสาวรัศมี งามกระบวน บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2012-03-14 14:44:18
11 นางสาวภคอร นิลจันทร์ บริษัท ซีแอนด์ดับบลิวอินเตอร์ฟูดส์ จำกัด อาหารและเครื่องดื่ม 2012-03-16 18:06:37