ลงทะเบียน ภาคีเครือข่ายฯ

* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
*หนึ่งหน่วยงานสามารถสมัครได้มากกว่า 1 ครั้ง ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
*สามารถประสานงานเพิ่มเติมได้ที่ คุณปราณี พฤกพัมนาชัย 02 026 5400 ต่อ 5401 หรือ pranee@nimt.or.th