# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
1 61-14-304.7-ล 1 ธ.ค. 2560 31 ม.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาด้านอุณหภูมิของประเทศอย่างยั่งยืน / ตัวอ่านค่าอุณหภูมิมาตรฐาน (Temperature indicator) ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ แผนจัดซื้อประจำปี 1,760,000.00 0 ครั้ง
2 61-14-306-ล 1 ธ.ค. 2560 31 ม.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทางเคมีและชีวภาพสำหรับพัฒนาวิธีการวัดที่เป็นมาตรวิทยาขั้นสูง (ระยะที่ 1 ) / เครื่องมือผลิตวัสดุอ้างอิง ชุด 1 ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ แผนจัดซื้อประจำปี 1,600,000.00 0 ครั้ง
3 61-14-306-ล 1 ธ.ค. 2560 31 ม.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทางเคมีและชีวภาพสำหรับพัฒนาวิธีการวัดที่เป็นมาตรวิทยาขั้นสูง (ระยะที่ 1 ) / เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณและอัตราส่วนไอโซโทปโดยเทคนิคอินดัคทีฟลีคับเปิลพลาสมาแมสสเปกโทรมิเตอร์ประเภทความละเอียดสูง ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ แผนจัดซื้อประจำปี 33,055,000.00 0 ครั้ง
4 61-14-306-ล 1 ธ.ค. 2560 31 ม.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทางเคมีและชีวภาพสำหรับพัฒนาวิธีการวัดที่เป็นมาตรวิทยาขั้นสูง (ระยะที่ 1 ) /เครื่องถ่ายภาพสารพันธุกรรมพร้อมโปรแกรมประมวลผล ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ แผนจัดซื้อประจำปี 580,000.00 0 ครั้ง
5 61-14-306-ล 1 ธ.ค. 2560 31 ม.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทางเคมีและชีวภาพสำหรับพัฒนาวิธีการวัดที่เป็นมาตรวิทยาขั้นสูง (ระยะที่ 1 ) / เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความดันบรรยากาศ ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ แผนจัดซื้อประจำปี 118,000.00 0 ครั้ง
6 61-14-304.7-ล 1 ธ.ค. 2560 31 ม.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาด้านอุณหภูมิของประเทศอย่างยั่งยืน / Standard humidity generator ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ แผนจัดซื้อประจำปี 4,300,000.00 0 ครั้ง
7 61-14-306-ล 1 ธ.ค. 2560 31 ม.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทางเคมีและชีวภาพสำหรับพัฒนาวิธีการวัดที่เป็นมาตรวิทยาขั้นสูง (ระยะที่ 1 ) /เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อความดันไอน้ำ ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ แผนจัดซื้อประจำปี 900,000.00 0 ครั้ง
8 61-14-306-ล 1 ธ.ค. 2560 31 ม.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทางเคมีและชีวภาพสำหรับพัฒนาวิธีการวัดที่เป็นมาตรวิทยาขั้นสูง (ระยะที่ 1 ) / Mixing System ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ แผนจัดซื้อประจำปี 1,732,000.00 0 ครั้ง
9 61-14-306-ล 1 ธ.ค. 2560 31 ม.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทางเคมีและชีวภาพสำหรับพัฒนาวิธีการวัดที่เป็นมาตรวิทยาขั้นสูง (ระยะที่ 1 ) /เครื่องแก๊สโคมาโทกราฟแมสสเปคโตรมิเตอร์ ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ แผนจัดซื้อประจำปี 4,500,000.00 0 ครั้ง
10 61-12-111-ล 1 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2560 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสถาปนาให้บริการทดสอบห้อง Sound Booth สำหรับการทดสอบการได้ยิน / ระบบตรวจวัดและทดสอบ Sound booth ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ แผนจัดซื้อประจำปี 630,000.00 0 ครั้ง
รายการทั้งหมด 194 รายการ : 20 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] Next>>