# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
1 61-14-401-ล 21 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ราคากลาง) ประกวดราคาซื้อ Battery Calibration System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ เกณฑ์การคำนวณราคากลาง 4,494,000.00 5 ครั้ง
2 61-14-401-ล 21 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศที่ 16/2561 ประกวดราคาซื้อ Battery Calibration System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ ประกวดาคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 4,494,000.00 6 ครั้ง
3 61-14-305-ด 19 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการผลิตวัสดุอ้างอิงและพัฒนาหน่วยวัดทางด้านเคมีและชีวภาพเพื่อการบริการ/จัดซื้อท่อก๊าซอนูมิเนียมทนความดันแบบไม่มีตะเข็บพร้อมติดตั้งลิ้นภาชนะบรรจุ (Aluminium cylinder with cylinder valve) กำหนดยื่นข้อเสนอ 26 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ค่าใช้สอย มาตรา 55 (2) วิธีคัดเลือก 1,000,000.00 2 ครั้ง
4 61-14-304.8-ล 16 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อชุดสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม กำหนดยื่นข้อเสนอ 26 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 ถึง 16.30 น ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ มาตรา 55 (2) วิธีคัดเลือก 973,700.00 0 ครั้ง
5 61-14-401-ล 15 มี.ค. 2561 20 มี.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่าง (TOR) ระบบ Batter Calibration System ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ ร่าง TOR เพื่อประชาพิจารณ์ 4,494,000.00 15 ครั้ง
6 61-14-305-ด 15 มี.ค. 2561 15 มี.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการผลิตวัสดุอ้างอิงและพัฒนาหน่วยวัดทางด้านเคมีและชีวภาพเพื่อการบริการ/จัดซื้อท่อก๊าซอนูมิเนียมทนความดันแบบไม่มีตะเข็บพร้อมติดตั้งลิ้นภาชนะบรรจุ (Aluminium cylinder with cylinder valve) ค่าใช้สอย รายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์พิจารณา 1,000,000.00 12 ครั้ง
7 61-12-205 5 มี.ค. 2561 15 มี.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ราคากลาง) จ้างเหมารวมดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และพื้นที่ภายนอกของอาคารผดุงมาตร และอาคารสำนักงานมาตรวิทยาแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 จ้างเหมาบริการ เกณฑ์การคำนวณราคากลาง 900,000.00 7 ครั้ง
8 61-12-205 5 มี.ค. 2561 15 มี.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประวดราคา ที่ 7/2561 ประกวดราคาจ้างเหมารวมดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และพื้นที่ภายนอกของอาคารผดุงมาตร และอาคารสำนักงานมาตรวิทยาแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (1) เชิญชวนทั่วไป 900,000.00 9 ครั้ง
9 61-14-305-ด 5 มี.ค. 2561 5 มี.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการผลิตวัสดุอ้างอิงและพัฒนาหน่วยวัดทางด้านเคมีและชีวภาพเพื่อการบริการ/จัดซื้อท่อก๊าซอนูมิเนียมทนความดันแบบไม่มีตะเข็บพร้อมติดตั้งลิ้นภาชนะบรรจุ (Aluminium cylinder with cylinder valve) ค่าใช้สอย เกณฑ์การคำนวณราคากลาง 1,000,000.00 12 ครั้ง
10 61-12-205 19 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่าง (TOR) จ้างเหมารวมดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และพื้นที่ภายนอกของอาคารผดุงมาตร และอาคารสำนักงานมาตรวิทยาแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 จ้างเหมาบริการ ร่าง TOR เพื่อประชาพิจารณ์ 900,000.00 9 ครั้ง
รายการทั้งหมด 724 รายการ : 73 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>> [Last]