# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
1 61-14-304-10-ล 16 ก.ค. 2561 31 ก.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ระบบสอบเทียบเครื่องแหล่งจ่ายคาลิเบรเตอร์อัตโนมัติ ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 1,500,000.00 15 ครั้ง
2 61-14-304-10-ล 16 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา ระบบสอบเทียบเครื่องแหล่งจ่ายคาลิเบรเตอร์อัตโนมัติ ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 1,500,000.00 10 ครั้ง
3 F6105 13 ก.ค. 2561 25 ก.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ที่ 88/2561 เรื่อง ประกวดราคา งานจ้างเหมาบริการเช่าใช้รถตู้โดยสารส่วนกลาง จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เช่าใช้วัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ยานพาหนะ/ที่ดินอาคาร ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 4,455,000.00 3 ครั้ง
4 61-14-304.5-ล 12 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำชุดกระบอกแรงดันน้ำมันและชุดจ่ายแรงดันน้ำมัน ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ มาตรา 55 (2) วิธีคัดเลือก 2,800,000.00 1 ครั้ง
5 61-14-304.5-ล 12 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำชุดกระบอกแรงดันน้ำมันและชุดจ่ายแรงดันน้ำมัน ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ เกณฑ์การคำนวณราคากลาง 2,800,000.00 3 ครั้ง
6 61-14-306-ล 12 ก.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา CM-03 เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณและอัตราส่วนไอโซโทปโดยเทคนิคอินดัคทีฟลีคัปเปิลพลาสมาแมส สเปกโทรมิเตอร์ประเภทความละเอียดสูง ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 33,055,000.00 2 ครั้ง
7 61-14-306-ล 12 ก.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา CM-05 เครื่องวิเคราะห์ออกซิเจนปริมาณต่ำ ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 1,605,000.00 2 ครั้ง
8 61-14-306-ล 12 ก.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา CM-12 เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะด้วยเทคนิค ICP ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 5,446,300.00 1 ครั้ง
9 61-14-306-ล 12 ก.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา CM-13 เครื่อง Particle Measurement System ครั้งที่ 2 ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 3,124,400.00 9 ครั้ง
10 61-14-306-ล 12 ก.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา CM-26 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อความดันไอน้ำ ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 900,000.00 2 ครั้ง
รายการทั้งหมด 1235 รายการ : 124 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>> [Last]