การประชุมวิชาการ Flow metrology day “we go together” ประจำปี พ.ศ. 2560 (NMS 2017) ถูกจัดขึ้นครั้งนี้เป็นปีที่ 2 โดยห้องปฏิบัติการการไหลและปริมาตร เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ภายใต้กิจกรรมการสร้างเครือข่ายด้านมาตรวิทยา

วัตถุประสงค์ของการจัดงานประชุมครั้งนี้ เพื่อนำเสนอความสามารถทางการวัดของห้องปฏิบัติการการไหลในประเทศไทย และเป็นเวทีในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ทางการวัด ระหว่างบุคลากรของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ องค์กรของภาครัฐ ภาคเอกชน และห้องปฏิบัติการในประเทศ

นางอัจฉรา เจริญสุข
ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ


*หมายเหตุ : ขออภัยเป็นอย่างสูง ทางสถาบันขอเลื่อนการแจ้งประกาศรายชื่อเป็นวันที่ 6 ธันวาคม 2560
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560
ณ ห้องประชุมใหญ่ 226
08.00 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 น. – 09.15 น.

พิธีเปิดการประชุมโดย ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

09.15 น. – 10.30 น.

การบรรยาย “กฏหมายที่เกี่ยวกับการไหล” และ “กิจกรรมของสถาบันฯ”

10.30 น. – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 น. – 12.15 น.

การบรรยาย "เครื่องมือวัดการไหลในอุตสาหกรรม" และ "กิจกรรมของสถาบันฯ"

12.15 น. – 13.15 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 น. – 14.15 น. การบรรยาย "การบริการทางการวัดของห้องปฏิบัติการในประเทศ"
14.15 น. – 14.30 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 น. – 15.30 น. การบรรยายพิเศษ
15.30 น. – 16.00 น. ช่วงถาม-ตอบ
16.00 น. – 16.15 น. พิธีปิดการประชุมโดย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Download เอกสาร