สัมมนาวิชาการ เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในอนาคต

                    ด้วยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (NIMT) ร่วมกับ National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) และ กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ – สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.I) กำหนดจัดการสัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในอนาคต” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. นำเสนอเทคโนโลยีการวัดเพื่อการควบคุมคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 2. นำเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพและผลิตภาพของผู้ประกอบการในประเทศไทย 3. นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านมาตรวิทยาที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยไทย เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ

*หมายเหตุ : ประกาศรายชื่อวันที่ 15 ส.ค. 2561

1. การอบรม/สัมมนา ไม่มีค่าใช้จ่าย
2. การยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าก่อนวันอบรม/สัมมนาอย่างน้อย 10 วันทำการ
3. ผู้ที่สำรองที่นั่ง แต่ไม่เข้าร่วมอบรม/สัมมนาโดยไม่มีการแจ้งยกเลิกตามข้อ 2 สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ท่านในการอบรม/สัมมนา (แบบไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) ในครั้งต่อไป
4. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
5. สอบถามข้อมูลการลงทะเบียน ได้ที่ นาวสาวคุณากร จันทร์ไพศรี 0 2577 5100 ต่อ 4213
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสัมมนา ได้ที่ ดร.อัชยา เทพพิทักษ์ศักดิ์ 0 2577 5100 ต่อ 1215


สัมมนาวิชาการ
เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในอนาคต
“Quality Control Technology for Future Automotive Industry”
วันที่  16 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี

เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

08:30 – 09:00

ลงทะเบียน (Registration)

 

09:00 – 09:30

นิทรรศการ (Exhibition)

 

09:30 – 09:40

กล่าวต้อนรับและเปิดงาน (Welcoming and Opening remark)

คุณอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

09:40 – 10:10

Collaboration of governmental and local institutes to support MSMEs

Dr Toshiyuki Takatsuji, Director of Research Institute for Engineering Measurement of NMIJ

10:10 – 11:40

เสวนา: กลไกการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมอนาคตจากภาครัฐ
(Governmental support for future industry)

คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน
คุณอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
คุณถาวร ชลัษเฐียร ประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณพินัย ศิรินคร ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
คุณทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล
คุณอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ดำเนินรายการโดย ดร.จริยา บัวเจริญ

11:40 – 12:00

Q&A

 

12:00 – 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน (Lunch)

 

13:00 – 13:30

นิทรรศการ (Exhibition)

 

13:30 – 14:15

Performance evaluation and standardization of optical scanners

Dr Makoto Abe, NMIJ

14:15 – 14:45

Closed loop engineering using optical scanners and 3D printers

Mr Takahiro Kaneyoshi, Hyogo Prefectural Institute of Technology

14:45 – 15:00

เบรก (Coffee break)

 

15:00 – 15:30

เทคนิคการวิเคราะห์วัสดุระดับนาโนเมตร (Material characterization technique for nano-scale measurement)

ดร.อรรณพ คล้ําชื่น หน่วยมาตรวิทยานาโนวิเคราะห์และวิศวกรรม ศูนย์นา โนเทคโนโลยีแห่งชาติ

15:30 – 16:00

Q&A