งานสัมมนาวิชาการเชิงประยุกต์สำหรับภาคอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “มาตรวิทยาช่วยพัฒนาการศึกษาและอุตสาหกรรมใน EEC” จัดโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (สมาคม ECTI) โดยมีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดและสร้างความตระหนักด้านมาตรวิทยาให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา อีกทั้งเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรมต่าง ๆ ด้านการวัด รวมถึงระบบคุณภาพในการพัฒนาผลิตภาพให้แก่อุตสาหกรรม

 

ประกาศรายชื่อตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

1. การอบรม/สัมมนา ไม่มีค่าใช้จ่าย
2. การยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าก่อนวันอบรม/สัมมนาอย่างน้อย 7 วันทำการ
3. ผู้ที่สำรองที่นั่ง แต่ไม่เข้าร่วมอบรม/สัมมนาโดยไม่มีการแจ้งยกเลิกตามข้อ 2 สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ท่านในการอบรม/สัมมนา (แบบไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) ในครั้งต่อไป
4. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
5. สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โทรศัพท์หมายเลข 0 2577 5100 ต่อ 4206 และ email address: training@nimt.or.th

กำหนดการงานสัมมนา

08.00 – 08.30 น.

ลงทะเบียน

08.30 – 08.35 น.

วีดีทัศน์ “สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติและบทบาทในภาคอุตสาหกรรม

08.35 – 08.45 น.

รศ.ดร. ธัญญะ เกียรติวัฒน์ รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ

08.45 – 08.50 น.

08.50 – 09.00 น.

ประธานในพิธี : ผู้อำนวยการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “สมรรถนะด้านมาตรวิทยาสำหรับนักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรโรงงาน” รุ่นที่ 1 

09.00 – 09.45 น.

การบรรยายในหัวข้อ “มาตรวิทยาและระบบคุณภาพส่งเสริมการพัฒนาผลิตภาพของอุตสาหกรรม”

โดย นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

09.45 – 10.15 น.

สิทธิประโยชน์จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
          โดย นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

10.15 – 10.30 น.

Coffee Break & ชมนิทรรศการ

10.30 – 12.00 น.

เสวนาในหัวข้อ “มาตรวิทยา ช่วยพัฒนาการศึกษา และอุตสาหกรรมใน EEC”

 • คุณอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 • ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รศ.ดร.ชานนท์ วริสาร อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คุณวีระศักดิ์ แจ้งการ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม
 • คุณประเสริฐ เริ่มวานิชย์ Vice President ฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • ดร.นฤดม นวลขาว สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน & ชมนิทรรศการ

13.00 – 14.30 น.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ใน 5 หัวข้อ / 5 ห้อง

 • การทวนสอบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า (ความถี่ต่ำและความถี่สูง)
 • การทวนสอบเครื่องมือวัดทางเคมี
 • การทวนสอบเครื่องมือวัดทางมิติ (Small tool)
 • การทวนสอบเครื่องมือวัดทางเชิงกล (ความดัน/การไหล)
 • การทวนสอบเครื่องมือวัดทางอุณหภูมิและแสง

14.30 – 15.00 น.

Coffee Break

15.00 – 16.30 น.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ใน 5 หัวข้อ / 5 ห้อง (ต่อ)

 • การทวนสอบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า (ความถี่ต่ำและความถี่สูง)
 • การทวนสอบเครื่องมือวัดทางเคมี
 • การทวนสอบเครื่องมือวัดทางมิติ (Small tool)
 • การทวนสอบเครื่องมือวัดทางเชิงกล (ความดัน/การไหล)
 • การทวนสอบเครื่องมือวัดทางอุณหภูมิและแสง