*หมายเหตุ : ผู้ทำแบบทดสอบครบถ้วนจะได้รับวุฒิบัตร
กำหนดการฝึกอบรม
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน / ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม
08.30 – 09.00 น. เปิดการฝึกอบรม
09.00 – 10.30 น. มาตรฐานและการวัดอุณหภูมิในอุตสาหกรรมอาหาร โดย อ. พิเชษ วงษ์นุช
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. มาตรฐานและการวัดอุณหภูมิในอุตสาหกรรมอาหาร (ต่อ) โดย อ. พิเชษ วงษ์นุช
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การจัดการและการทวนสอบเทอร์โมมิเตอร์ในอุตสาหกรรมอาหาร โดย อ. พิเชษ วงษ์นุช
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.30 น. การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านมาตรวิทยาอุณหภูมิเพื่อ ลดต้นทุนด้านพลังงานในอุตสาหกรรมอาหาร       โดย ดร. อ้อยใจ อ่องหร่าย
15.30 – 16.00 น. ถาม / ตอบ
16.00 – 16.30 น. ทำแบบทดสอบหลังการอบรม / รับวุฒิบัตร