ด้วย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้มีความร่วมมือดำเนินกิจกรรมการบูรณาการการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพเพื่อระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการในระบบการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางระบบคุณภาพ (NQI) ของประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้กำหนดให้มีการจัดสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม - NQI (์National Quality Infrastructure) คือ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.nimt.or.th/main/?p=12190

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมสัมมนาในวันดังกล่าว จะต้องได้รับอีเมลยืนยันจากเจ้าหน้าที่ หรือ มีรายชื่อในหน้าประกาศรายชื่อเท่านั้น

ประกาศรายชื่อวันที่ 11 เม.ย. 2562

1.ในการสัมมนาครั้งนี้ เน้นผู้ประกอบการธุรกิจบริการสอบเทียบ และห้องปฏิบัติสอบเทียบ รวมทั้งการสอบเทียบทางด้านไฟฟ้า เป็นหลัก    
2.การสัมมนาครั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย 
3.รับผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวนบริษัทละ 3 ท่าน (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) 
4.ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้าร่วมการสัมมนา
5.ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวันปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว
6.การยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งยกเลิกก่อน 1 วันทำการ  ผู้ที่สำรองที่นั่ง แต่ไม่เข้าร่วมอบรม/สัมมนา สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ท่านในการอบรม/สัมมนา (แบบไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) ในครั้งต่อไป
7.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ การลงทะเบียนสัมมนา นางสาวคุณากร  จันทร์ไพศรี โทร.02-577-5100 ต่อ 4206 อีเมล training@nimt.or.th
                                           รายละเอียดการสัมมนา ดร.มณฑล  หอมกลิ่นเทียน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 1224