งานสัมมนาวิชาการเชิงประยุกต์สำหรับภาคอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 “EEC Metrology Roadshow & Electrical Metrology Club” จัดโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (สมาคม ECTI) โดยมีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดและสร้างความตระหนักด้านมาตรวิทยาให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา อีกทั้งเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรมต่าง ๆ ด้านการวัด รวมถึงระบบคุณภาพในการพัฒนาผลิตภาพให้แก่อุตสาหกรรม

ประกาศรายชื่อวันนี้เป็นต้นไป

1. การอบรม/สัมมนา ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  (ส่วนค่าทีพักและค่าเดินทางผู้เข้าสัมมนาต้องออกค่าใช้จ่ายเอง)
2. การยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าก่อนวันอบรม/สัมมนาอย่างน้อย 10 วันทำการ
3. ผู้ที่สำรองที่นั่ง แต่ไม่เข้าร่วมอบรม/สัมมนาโดยไม่มีการแจ้งยกเลิกตามข้อ 2 สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ท่านในการอบรม/สัมมนา (แบบไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) ในครั้งต่อไป
4. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
5. สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โทรศัพท์หมายเลข 0 2577 5100 ต่อ 4213 และ email address: training@nimt.or.th