การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านอาหารและเครื่องมือวัดทางการแพทย์

ลูกค้าที่สนใจลงทะเบียน ท่านสามารถลงทะเบียนเพิ่มหน้างานได้เลยคะ

ประกาศรายชื่อวันที่ 14 ส.ค. 2562

1.ในการสัมมนาครั้งนี้ เน้นผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับด้านอาหารและเครื่องมือวัดทางการแพทย์ เป็นหลัก    
2.การสัมมนาครั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย 
3.ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้าร่วมการสัมมนา
4.ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวันปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว
5.การยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งยกเลิกก่อน 2 วันทำการ  ผู้ที่สำรองที่นั่ง แต่ไม่เข้าร่วมอบรม/สัมมนา
   สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ท่านในการอบรม/สัมมนา (แบบไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) ในครั้งต่อไป

6.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ การลงทะเบียนสัมมนา นางสาวคุณากร  จันทร์ไพศรี โทร.02-577-5100 ต่อ 4206 
                                             รายละเอียดการเข้าร่วมสัมมนา
นางสาวธณักพร นนทะชาติ โทร. 02-577-5100 ต่อ 4204