การสัมมนาวิชาการ “ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ไปด้วยกันกับมาตรวิทยา” จัดขึ้นภายใต้การดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยาและโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางระบบคุณภาพ (National Quality Infrastructure: NQI) ของประเทศเพื่อเป็น NQI Hub ในระดับอาเซียนและรองรับไทยแลนด์ 4.0

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาศักยภาพและผลิตภาพของ SMEs นําเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านมาตรวิทยาที่ มว. ได้พัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ รวมไปถึงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมให้กับห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ในการเปลี่ยนนิยามของหน่วย SI และมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

นางอัจฉรา เจริญสุข
ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ


*หมายเหตุ :
    1.ในการสัมมนาครั้งนี้ เน้นผู้ประกอบการธุรกิจบริการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ เป็นหลัก
    2.ท่านสามารถดูรายละเอียดการสัมมนา ได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือ Website: smes.nimt.or.th
    3.ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้บริหาร/ผู้จัดการ QM หรือ TM เข้าร่วมสัมมนา
    4.รับผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวนบริษัทละ 2 ท่าน 
    5.ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวันปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้วและในการเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
กำหนดการสัมมนาวิชาการ
เริ่ม สิ้นสุด ระยะเวลา หัวข้อ วิทยากร
8:30 9:00 0:30 ลงทะเบียน  
9:00 9:30 0:30 กล่าวต้อนรับและเปิดงาน นางอัจฉรา เจริญสุข
ผมว.
9:30 9:45 0:15 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และอุตสาหกรรมศักยภาพด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย
ผช.ผมว.
9:45 10:15 0:30 เสวนา:มาตรวิทยาช่วยเพิ่มผลิตภาพได้อย่างไร  
10:15 11:00 0:45 พักเบรก  
11:00 11:30 0:30 เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาตรวิทยา  
11:30 12:00 0:30 แนะนำบริการของมว. ดร.นฤดม นวลขาว
12:00 13:00 1:00 รับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 13:30 0:30 การเปลี่ยนนิยามหน่วยฐาน SI นางอัจฉรา เจริญสุข
ผมว.
13:30 14:30 1:00 การเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการสู่ ISO/IEC 17025: 2017 นางอัจฉรา เจริญสุข
ผมว.
14:30 15:00 0:30 พักเบรก  
15:00 15:45 0:45 แนวทางการจัดทำ Guideline เพื่อประกอบการตรวจประเมินทางเทคนิค ดร.สิวินีย์ สวัสดิ์อารี
หฝฟ.
15:45 16:00 0:15 Q & A  
Download เอกสาร
ติดต่อสอบถาม
ผู้จัดการโครงการ:       ดร.จริยา บัวเจริญ
โทรศัพท์:                   02 577 5100 ต่อ 1216
มือถือ:                      084 757 1010
Website:                 smes.nimt.or.th
Email:                     sme@nimt.or.th

           
Line: