การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในการใช้งาน ตรวจสอบเครื่องมือวัดความชื้นในข้าว และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยองค์ความรู้ทางมาตรวิทยาให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล โดยผ่านเครือข่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยีการวัดความชื้นในข้าวหอมมะลิ

ลูกค้าที่สนใจลงทะเบียน ท่านสามารถลงทะเบียนเพิ่มหน้างานได้เลยคะ

ประกาศรายชื่อวันที่ 14 ส.ค. 2562

1.ในการสัมมนาครั้งนี้ เน้นบุคลากรผู้ใช้งานเครื่องมือวัดความชื้นในข้าวแบบไฟฟ้า, อุตสาหกรรมเกษตร, ผู้ตรวจสอบสินค้า, ภาคอุตสาหกรรมอาหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก    
2.การสัมมนาครั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย 
3.รับผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวนบริษัทละ 2 ท่าน (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

4.ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้าร่วมการสัมมนา
5.ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวันปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว
6.การยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งยกเลิกก่อน 1 วันทำการ  ผู้ที่สำรองที่นั่ง แต่ไม่เข้าร่วมอบรม/สัมมนา สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ท่านในการอบรม/สัมมนา (แบบไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) ในครั้งต่อไป
7.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ การลงทะเบียนสัมมนา นางสาวคุณากร  จันทร์ไพศรี โทร.02-577-5100 ต่อ 4206 อีเมล training@nimt.or.th
                                           รายละเอียดการสัมมนา นางสาวฉายสิริ แสงกรด โทร.02-577-5100 ต่อ 1311