ลูกค้าที่สนใจลงทะเบียน ท่านสามารถลงทะเบียนเพิ่มหน้างานได้เลยค่ะ

ลิงค์สำหรับร่วมแสดงความคิดเห็น ประชาพิจารณ์หัวข้อ การตีความและการนำ EURAMET Calibration Guide No. 13 ไปใช้ สำหรับการสอบเทียบ Temperature block calibrators

https://docs.google.com/forms/d/1Bn45gqLs733TjX6uoPNrhTAfEu2a-AUuGKcQV2ud200/edit?usp=sharing

ประกาศรายชื่อวันที่ 28 ส.ค. 2562

1.ในการสัมมนาครั้งนี้ เน้น ผู้ปฏิบัติงานภายใต้ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เีกี่ยวข้องเป็นหลัก
2.การสัมมนาครั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย 
3.ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้าร่วมการสัมมนา
4.ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวันปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว
5.การยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งยกเลิกก่อน 1 วันทำการ  ผู้ที่สำรองที่นั่ง แต่ไม่เข้าร่วมอบรม/สัมมนา สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ท่านในการอบรม/สัมมนา (แบบไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) ในครั้งต่อไป
6.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ การลงทะเบียนสัมมนา นางสาวคุณากร จันทร์ไพศรี โทร.02-577-5100 ต่อ 4206 อีเมล training@nimt.or.th
                                           รายละเอียดการสัมมนา ดร.มณฑล  หอมกลิ่นเทียน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 1224