กิจกรรมเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการเผยแพร่ประโยชน์และองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาสู่สังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรวิทยา และความสำคัญของการวัดด้านพลังงานอย่างถูกต้อง เทคโนโลยีใหม่ มาตรฐานการวัดที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอน เทคนิคการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน ให้แก่ผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม บริษัทจัดการพลังงาน วิศวกรด้านการวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน ผู้ที่สนใจด้านการวัดเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ภายในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเทรดโชว์นานาชาติ SETA 2019 สัมมนาหัวข้อเรื่อง “Metrology for Energy Efficiency มาตรวิทยาเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ” วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

1. การสัมมนา ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
2. การยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าก่อนวันสัมมนาอย่างน้อย 10 วันทำการ
3. ผู้ที่สำรองที่นั่ง แต่ไม่เข้าร่วมสัมมนาโดยไม่มีการแจ้งยกเลิกตามข้อ 2 สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ท่านในการสัมมนา (แบบไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) ในครั้งต่อไป
4. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
5. หากวันสัมมนาท่านมาลงทะเบียนหน้างานช้ากว่า 15 นาที ขอให้สิทธิ์กับผู้ Walk in หน้างานเข้าร่วมสัมมนาแทน
6. หลักสูตรดังกล่าว ไม่มีการแจกเอกสารรูปแบบกระดาษ ณ วันสัมมนา  โดยจะได้รับ QR-Code หรือ Link เพื่อ Download เอกสารการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ เมื่อท่านลงทะเบียนหน้างานเรียบร้อยแล้ว 
7. งานสัมมนาเป็นการฟังบรรยายจึงไม่มีการมอบใบวุฒิบัตร
8. สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โทรศัพท์หมายเลข 0 2577 5100 ต่อ 4206, 4228 หรือ 4213, 081 840 2902 โทรสารหมายเลข 0 2577 2823 หรือ email address: training@nimt.or.th