ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล มีความประสงค์จะจัดการสัมมนาชมรมมาตรวิทยาเชิงกล ภายใต้หัวข้อ “มาตรวิทยาตามสั่ง” ให้แก่สมาชิกในกลุ่มชมรมมาตรวิทยาเชิงกลและผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาพรวมของความสามารถในการวัด การให้บริการสอบเทียบ การเปรียบเทียบผลการวัด รวมถึงแผนงานในอีก 10 ปีข้างหน้าของแต่ละกลุ่มงานในฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล การแลกเปลี่ยนความรู้ทางการวัดระหว่างผู้แทนของสถาบันฯ บริษัทผู้ผลิตและผู้ใช้งานในองค์กรของภาครัฐ ภาคเอกชน ในรูปแบบของการเสวนา และการระดมสมองในการจัดทำโครงการบริการสาธารณะประโยชน์ของฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล


*หมายเหตุ : ประกาศรายชื่อ 16 มี.ค.61
08.30 น. – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 น. – 09.45 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา และ กล่าวเปิดงาน
โดย นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
09.45 น. – 10.30 น. การนำเสนอภาพรวมความสามารถในการให้บริการสอบเทียบ การเปรียบเทียบผลการวัดและแผนในอีก 10 ปี ของฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล
ชมรมมาตรวิทยามวล โดย นายมนต์ชัย มิตรอารีย์
ชมรมมาตรวิทยาความหนาแน่น โดย ดร.ชมพูนุท หิรัญพฤกษ์
ชมรมมาตรวิทยาความแข็ง โดย ดร. มนตรี ผักกระโทก
ชมรมมาตรวิทยาแรงบิดและแรง โดย นายโชคชัย วาดทอง
10.30 น. – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น. – 11.05 น. การนำเสนอภาพรวมความสามารถในการให้บริการสอบเทียบ การเปรียบเทียบผลการวัดและแผนในอีก 10 ปี ของฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล (ต่อ)
ชมรมมาตรวิทยาความดัน โดย ดร. ปฏิพัทธ์ วงค์เทพ
ชมรมมาตรวิทยาการไหล โดย ดร. ธีรารักษ์ ชินารักษ์
11.05 น. – 12.00 น. การเสวนา ภายใต้หัวข้อ "มาตรวิทยาในยุค TH 4.0 เป็นจริงได้หรือไม่"
ผช. ผมว อนุสรณ์ ทนหมื่นไวย ตัวแทนจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
และ ตัวแทนจากภาครัฐและภาคเอกชน
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 16.30 น.

การระดมสมองในการจัดทำมาตรวิทยาเพื่อการรองรับและสนับสนุนโครงการบริการสาธารณะประโยชน์
สถานที่ : อาคารผดุงมาตร

Session ห้องประชุม หัวข้อการสัมมนาเชิงวิชาการ Modulator
1 1-309 การสอบเทียบเครื่องมือวัดความเร็วลม และการทดสอบทางด้านอากาศพลศาสตร์ ดร. ปฎิพัทธ์ วงค์เทพ
ดร. จีระศักดิ์ พิทักษ์อรรณพ
2 2-315 ความต้องการบริการสอบเทียบแรงบิดพิสัยสูงและการประยุกต์ใช้ นายโชคชัย วาดทอง
3 1-312 ระบบราง และ EV นายกิตติพงษ์ ชะเอมเทศ
4 2-312 การจัดทำหลักเกณฑ์การรับรองเครื่องต้นแบบตุ้มน้ำหนักและเครื่องชั่งสำหรับประเทศไทย นายวิรุณ เล้าพรพิชยานุวัฒน์
5 1-329 CRM สำหรับการวัดความหนาแน่นและอัตราการไหล ดร. ชมพูนุท หิรัญพฤกษ์

 


หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างเวลา 14.30 น. – 14.45 น.