วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อจัดให้มีการประชุมสัมมนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องกับการรับรองต้นแบบเครื่องมือวัดและการพิจารณาต้นแบบ (Type evaluation) ในประเทศไทย 2. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า พัฒนาการทางวิชาการและการกำกับทางกฏหมายด้านต้นแบบเครื่องมือวัดและการพิจารณาต้นแบบ (Type evaluation) ในประเทศญี่ปุ่น 3. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับรองต้นแบบเครื่องมือวัดและทดสอบในประเทศไทย ได้เข้าร่วมสัมมนา ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ อีกทั้งยังได้รับทราบความก้าวหน้าทางวิชาการทางการรับรองต้นแบบระดับนานาชาติจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

"จากมาตรการป้องกัน COVID-19 มว. ขอเลื่อนการสัมมนานี้ และจะแจังอีกครั้งเมื่อได้กำหนดการที่เหมาะสมแล้ว
ทั้งนี้ลูกค้าสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตามปกติ"

***ลูกค้าที่ประสงค์ลงทะเบียน  จะต้องสามารถเข้าร่วมการสัมมนาทั้ง 4 วัน 

1.ในการสัมมนาครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
 
1.1 ห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบของรัฐ
   
1.2 ห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบของเอกชน
   
1.3 บริษัทผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย เครื่องมือวัดและทดสอบ
    
1.4 องค์การอาหารและยา
    
1.5 กรมการค้าภายใน

*วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ "คณะทำงานวิชาการเพื่อการจัดทำร่างหลักเกณฑ์การรับรองต้นแบบตุ้มน้ำหนักและเครื่องชั่งสำหรับประเทศไทย" เท่านั้น

2.การสัมมนาครั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย
3.รับจำนวนหน่วยงาน 
ไม่จำกัด
4.ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้าร่วมการสัมมนา
5.ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวันปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว

6.การยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งยกเลิกก่อน 2 วันทำการ  ผู้ที่สำรองที่นั่ง แต่ไม่เข้าร่วมอบรม/สัมมนา สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ท่านในการอบรม/สัมมนา (แบบไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) ในครั้งต่อไป
7.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ การลงทะเบียนสัมมนา  นางสาวคุณากร จันทร์ไพศรี โทร.02-577-5100 ต่อ 4206 อีเมล training@nimt.or.th

File Attachment