มาตรวิทยาเพื่อการวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ภายใต้โครงการบูรณาการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)


การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในการใช้งาน ตรวจสอบเครื่องมือวัดความชื้นในข้าวและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ด้วยองค์ความรู้ทางมาตรวิทยา ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล โดยภายในงานท่านจะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดความชื้นในข้าวและองค์ประกอบของการวัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางการเกษตรอย่างถูกวิธี โดยผ่านเครือข่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยีการวัดความชื้นในข้าวหอมมะลิ

ในการนี้สถาบันขอเรียนเชิญท่าน ผู้จัดการคุณภาพ และ/หรือพนักงานเข้าร่วมการสัมมนาตาม วัน เวลา และสถานที่ข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


*หมายเหตุ : ประกาศรายชื่อวันที่ 10 พ.ค.61

1. การอบรม/สัมมนา ไม่มีค่าใช้จ่าย
2. การยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าก่อนวันอบรม/สัมมนาอย่างน้อย 10 วันทำการ
3. ผู้ที่สำรองที่นั่ง แต่ไม่เข้าร่วมอบรม/สัมมนาโดยไม่มีการแจ้งยกเลิกตามข้อ 2 สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ท่านในการอบรม/สัมมนา (แบบไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) ในครั้งต่อไป
4. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
5. สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โทรศัพท์หมายเลข 0 2577 5100 ต่อ 4213, 081 840 2902 และ email address: training@nimt.or.th


กำหนดการ

แผนที่ เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ

[Download แผนที่]