*หมายเหตุ : ประกาศรายชื่อวันที่ 31 ก.ค.61 (วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

1. การอบรม/สัมมนา ไม่มีค่าใช้จ่าย
2. ในการสัมมนาครั้งนี้ ไม่มีการมอบใบวุฒิบัตร (Certificate)
3. การยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าก่อนวันอบรม/สัมมนาอย่างน้อย 10 วันทำการ
4. ผู้ที่สำรองที่นั่ง แต่ไม่เข้าร่วมอบรม/สัมมนาโดยไม่มีการแจ้งยกเลิกตามข้อ 3 สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ท่านในการอบรม/สัมมนา (แบบไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) ในครั้งต่อไป
5. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
6. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวันปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว
7. สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โทรศัพท์หมายเลข 0 2577 5100 ต่อ 4213, 081 840 2902,ดร.ธีรารักษ์ ชินารักษ์ 0 2577 5100 ต่อ 2103 และ email address: training@nimt.or.th


กำหนดการ

08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. – 09.15 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา และ กล่าวเปิดงาน
โดย นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (หรือผู้แทน)
09.15 น. – 09.45 น. - การแนะนำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และโครงการยกระดับศักยภาพ
โดยนายทัศนัย แสนพลพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล
09.45 น. – 10.15 น. 

- การนำเสนอภาพรวมการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และโครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมที่ผ่านมาของฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล
โดยผู้แทนของแต่ละโครงการ

10.15 น. – 10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น. – 12.00 น.

- การนำเสนอกิจกรรมที่มีความพร้อมภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และโครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมของฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล ในปี 2561 – 2562 โดยผู้แทนของแต่ละห้องปฏิบัติการฯ
- การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
- การลงทะเบียนให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 16.00 น.

- การประชุมชมรมมาตรวิทยา ภายใต้กิจกรรมวิชาการและรายงานปิดการเปรียบเทียบ
ผลการวัด

สถานที่ : อาคารสำนักงานกลาง

ลำดับที่

ห้องประชุม

ชมรมมาตรวิทยา

ชมรมมาตรวิทยา

1 226 ชมรมมาตรวิทยาความดันและสุญญากาศ

บรรยายหัวข้อ “การสอบเทียบ Differential pressure”
รายงานเปรียบเทียบผลการวัด “Negative gauge pressure”
2 304 ชมรมมาตรวิทยาแรงบิด บรรยายหัวข้อ “การสอบเทียบ Torque Wrench Calibrator ตามวิธีมาตรฐาน กมว.01-2560”
3 312 ชมรมมาตรวิทยาความหนาแน่น รายงานเปรียบเทียบผลการวัด Hydrometer
4 313 ชมรมมาตรวิทยาการไหล รับข้อคิดเห็นการจัดการเปรียบเทียบผลการวัดภายในประเทศในหัวข้อ Infusion pump analyzer (10 – 300) mL/h
5 1-309
อาคารผดุงมาตร
ชมรมมาตรวิทยาแรง แนวทางการสอบเทียบเครื่อง Universal Testing Machine (UTM)

หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างเวลา 14.30 น. – 14.45 น.