*หมายเหตุ : ประกาศรายชื่อวันที่ 31 ก.ค.61 (วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
สอบถามข้อมูลการลงทะเบียน ได้ที่ นางสาวคุณากร จันทร์ไพศรี 02-577-5100 ต่อ 4213
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสัมมนา ได้ที่ นายณัฐพล แสนคำ 0 2577 5100 ต่อ 2238

1.ในการสัมมนาครั้งนี้ เน้นผู้ประกอบการธุรกิจบริการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ เป็นหลัก
2.ในการสัมมนาครั้งนี้ ไม่มีการมอบใบวุฒิบัตร (Certificate)
3.ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
4.รับผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวนบริษัทละ 2 ท่าน
5.ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
6.ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวันปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว
7.การยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งยกเลิกก่อน 10 วันทำการ ผู้ที่สำรองที่นั่ง แต่ไม่เข้าร่วมอบรม/สัมมนา
สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ท่านในการอบรม/สัมมนา (แบบไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) ในครั้งต่อไป


กำหนดการประชุมชมรมมาตรวิทยาสาขามาตรวิทยาเชิงกล

หัวข้อ “ISO/IEC17025: 2017 สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ”

โดย นางสาวผุสดี เพ็ชรไพบูลย์

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 08:30 – 16:30 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ 226 (ต่างระดับ) อาคารสำนักงานกลาง คลองห้า ปทุมธานี

08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. – 09.15 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม และ กล่าวเปิดการประชุม
โดย นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
09.15 น. – 10.30 น. 

- บรรยายข้อกำหนด ISO/IEC17025: 2017

10.30 น. – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 น. – 12.00 น.
- บรรยายข้อกำหนด ISO/IEC17025: 2017 (ต่อ)
12.00 น. – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. – 15.00 น.

- บรรยายข้อกำหนด ISO/IEC17025: 2017 (ต่อ)

15.00 น. – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 น. – 16.30 น.

-การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ ISO/IEC17025: 2017