*หมายเหตุ : ประกาศรายชื่อวันที่ -

1. การประชุม ไม่มีค่าใช้จ่าย
2. การยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 10 วันทำการ
3. ผู้ที่สำรองที่นั่ง แต่ไม่เข้าร่วมประชุมโดยไม่มีการแจ้งยกเลิกตามข้อ 2 สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ท่านในการประชุม (แบบไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) ในครั้งต่อไป
4. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้ารับการประชุม
5. สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ งานฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โทรศัพท์หมายเลข 0 2577 5100 ต่อ 4213, 081 840 2902, นางสาวนฐภร วิกรานตเสวี 0 2577 5100 ต่อ 4221 และ email address: training@nimt.or.th


(ร่าง) กำหนดการการประชุมรับฟังความคิดเห็น

“โครงการวิจัยอุปสงค์และความจำเป็นของการลงทุนในระบบมาตรวิทยา เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม”

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 13.00 น.

ณ ห้อง Salon A ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร

08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
09.00 น. – 09.20 น. กล่าวเปิดการประชุม
โดย ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
09.20 น. – 09.50 น. 

: การนำเสนอผลการศึกษาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
โดย ดร.สุเมธ องกิตติกุล: หัวหน้าโครงการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
- ภาพรวมของโครงการ

09.50 น. – 10.10 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.10 น. – 11.00 น.
การนำเสนอผลการศึกษา (ต่อ)
- บทบาทของระบบมาตรวิทยาในประเทศ
- การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจระดับอุตสาหกรรม
11.00 น. – 12.00 น.

รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

12.00 น. – 13.00 น.

ปิดการประชุมและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน