สถานที่จัดงาน

ณ ห้อง Kamolthip 3 ชั้น 2 โรงแรม สุโกศล กรุงเทพ