กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ค่ายสุรสีห์ (7 ตุลาคม 2563)

นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วยผู้บ … อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ค่ายสุรสีห์ (7 ตุลาคม 2563)