รับสมัครตำแหน่งพนักงานสารสนเทศ สัญญาจ้าง 1 ปี

คุณสมบัติอัตรากำลังที่ต้องการ/Qualifications
-เพศชาย ที่ได้รับการยกเว้นหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-อายุไม่เกิน/Age not over 35 ปี
-ระดับการศึกษา/Education degree ปริญญาตรี
-หลักสูตร – สาขาวิชา/Field of study ทางด้านคอมพิวเตอร์สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์/ Experience (ถ้ามี) มีความรู้ทางด้าน Computer System , ComputerNetwork และมีประสบการณ์ด้าน IT Support

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ขอ/Responsibilities of Position
– มีความรู้ในระบบ IT Infrastructure , Network , System
– รักงานบริการ และมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
– แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่ายต่างๆของสถาบัน
– จัดเตรียมและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆทุกครั้งเมื่อมีพนักงานเข้ามาเริ่มปฏิบัติงานใหม่
– ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆในระบบเครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์
– วางแผนและกำหนดระยะเวลาการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบเครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
– ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งาน และผู้บริหาร ในกรณีที่เกิดปัญหาในระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ
– บันทึกข้อมูลปัญหาคอมพิวเตอร์ต่างๆในระบบแจ้งซ่อมปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์(PM2) – วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น รวมทั้งติดตามและรายงานผลการแก้ไขปัญหา
– จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆของสถาบันสำหรับพนักงานใหม่( เช่น ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E Mail) ระบบบุคคล ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบงบประมาณ เป็นต้น) เมื่อมีการปรับปรุงระบบ หรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานทุกครั้ง เพื่อให้เป็นปัจจุบัน และทันสมัยเสมอ
– จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน
– ปฎิบัติงานในหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สนใจส่งจดหมายแนะนำตัว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน ทางไปรษณีย์ที่
กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารกลาง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3 / 4 – 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4112 โทรสาร 0 2577 2877
E-mail pathompong@nimt.or.th, tosporn@nimt.or.th