กลุ่มงานแสงและสี

เกี่ยวกับกลุ่มงาน

กลุ่มงานแสงและสีรับผิดชอบงานด้านการวัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวัดแสง แสงสว่าง และสี ครอบคลุมตั้งแต่แสงยูวีซี ไปจนถึงแสงอินฟราเรดใกล้ ประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการหลัก 3 ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการแสงสว่าง (Photometry Laboratory) ห้องปฏิบัติการแสง (Radiometry Laboratory) และห้องปฏิบัติการสี (Spectrophotometry Laboratory) โดยกลุ่มงานแสงและสีมีพันธกิจหลักให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านแสงและสี และให้ค่าแก่มาตรฐานทางด้านแสงและสี เช่น ค่าความเข้มของการส่องสว่างของหลอดมาตรฐาน ค่าการส่องผ่านของฟิลเตอร์ การสะท้อนของแผ่นสี เป็นต้น  นอกเหนือจากการให้บริการด้านการวัด  กลุ่มงานแสงและสีให้การฝึกอบรม ให้คำปรึกษาทางด้านมาตรวิทยาแสงและสี จัดทำกิจกรรมบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการพัฒนาเทคนิคการวัดต่าง ๆ ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ และเที่ยงตรงสูงขึ้น และร่วมพัฒนานวัตกรรมการวัดทางด้านแสงและสี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบมาตรวิทยาไทย และโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ

โครงสร้างบุคลากร

นายธาดา แก้วประเสริฐ

กำกับดูแลกลุ่มงานแสงและสี
ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยา ชำนาญการพิเศษ
Email : thada@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 1320

นางสาวโรจนา ลี้เจริญ

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยา ชำนาญการพิเศษ
Email : rojana@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 2311, 2312

นายสุนทร จรรยาวดี

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยา ชำนาญการ
Email : soontorn@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 2231 - 2232, 2322

นางสาวรัตนา ชื่นชม

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยา ชำนาญการ
Email : ratana@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 2230

นายพลวัฒน์ จำปาเรือง

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยา ชำนาญการ
Email : pollawat@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 2310, 2312

นายชยุตม์ เจริญกิจ

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยา ปฏิบัติการ 2
Email : chayut@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 2230, 2318

นายณัฐพงศ์ ดำด้วง

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยา ปฏิบัติการ 2
Email : natthapong@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 2322, 2233