กลุ่มมาตรฐานปฐมภูมิมวลและปริมาณที่เกี่ยวข้อง

ภารกิจ

กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิมวลและปริมาณที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยสองห้องปฏิบัติการหลักคือ ห้องปฏิบัติการมวล และ ห้องปฏิบัติการความหนาแน่นและปริมาตรของของแข็ง

บริการสอบเทียบของกลุ่มงาน  สามารถดูได้จาก Price List 

บุคลากร

ดร. ชมพูนุท หิรัญพฤกษ์

หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิมวลและปริมาณที่เกี่ยวข้อง
อีเมล : chompoonoot@nimt.or.th
โทร : 02-577-5100 ต่อ 2203, 1113, 1114

นางรังสิยา สุคนธ์

นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ

อีเมล : rungsiya@nimt.or.th

โทร : 02-577-5100 ต่อ 2209, 1119

นายมนต์ชัย มิตรอารีย์

นักมาตรวิทยาชำนาญการ

อีเมล : monchai@nimt.or.th

โทร : 02-577-5100 ต่อ 1120

ดร. ชุติมณฑน์ สืบค้า

นักมาตรวิทยาฝึกหัดปฏิบัติการ

อีเมล : chutimon@nimt.or.th

โทร : 02-577-5100 ต่อ 2205

ปิยาภรณ์ เดชอุดม

นักมาตรวิทยาฝึกหัดปฏิบัติการ

อีเมล : piyapornd@nimt.or.th

โทร : 02-577-5100 ต่อ 2206, 1113